Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Κατεπείγουσα ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη νομική προστασία όσων τίθενται σε διαθεσιμότητα - Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1594


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ τη ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Μετά την πρόσφατη «άθλια» και «φασιστική» παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και την διαγραφή των συναδέλφων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που προσπαθεί να τους εντάξει σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ4 του Ν.4093/2012, σας ενημερώνουμε για τις επόμενες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβείτε, καθώς η διαδικασία έχει ήδη καταστεί νομικά διάτρητη, όπως και η προηγούμενη της εφεδρείας:

1.       Όσοι συνάδελφοι καλούνται να παραλάβουν διαπιστωτικές πράξεις από τους Δήμους, στους οποίους εργάζονται, δεν τις παραλαμβάνουν. Αν δεν την παραλάβουν, δεν έχουν καμία έννομη συνέπεια, απλώς θα αναγκαστούν να την στείλουν στο σπίτι με Δικαστικό Επιμελητή. Όσοι «αναγκαστούν» να τις παραλάβουν θα υπογράφουν «Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».
2.       Μετά την παρέμβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο θεωρεί ότι όλοι οι Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι, που τους καταλαμβάνει ο Νόμος έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ασχέτως εάν τελικώς εκδοθεί διαπιστωτική πράξη, πράγμα που δεν αναμένεται να γίνει, διότι ο ίδιος ο άθλιος Νόμος τους προβλέπει, «ότι η διαθεσιμότητα είναι αυτοδίκαιη και ανατρέχει στις 12-11-2012 ανεξαρτήτως της εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως».
3.       Μετά την παραλαβή της διαπιστωτικής πράξης σε όσους υπαλλήλους θα επιδοθεί ή μετά την διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε πολλούς Δήμους), οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα αποφασίσουν να προβούν σε δικαστική διεκδίκηση της υποθέσεώς τους θα πρέπει να εμφανίζονται στην υπηρεσία καθημερινά και μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεώς τους και είτε να χτυπάνε την κάρτα τους (εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί) είτε να καταθέτουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τους ένα κείμενο, που έχει ως εξής: «Σήμερα ……………..ο/η ………………. εμφανίστηκα και προσέφερα τις υπηρεσίες μου, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές».
Τονίζεται, ότι η παραλαβή του εν λόγω εγγράφου είναι υποχρεωτική για το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
4.       Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους, ότι η ορθή νομικά διαδικασία είναι η άσκηση αγωγής, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και όχι η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της διαπιστωτικής πράξης στο Διοικητικό Εφετείο. Και αυτό, γιατί παρά τα όσα διάφοροι υποστηρίζουν, η εργασιακή σχέση των Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων είναι Ιδιωτικού Δικαίου και κατά παγία νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι υποθέσεις αυτές δεν παράγουν διοικητικές διαφορές. Συνακόλουθα, μοναδικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα πολιτικά.
5.       Τα έγγραφα, τα οποία θα απαιτηθούν για την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων, είναι ένα πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο φαίνεται η υπηρεσιακή διαδρομή του υπαλλήλου, μέχρι την ένταξή του στο Δήμο, που υπηρετεί (αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για μεταφορά προσωπικού, σύμβαση με Δημοτική Επιχείρηση, απόφαση Α.Σ.Ε.Π. για υπαγωγή στο Π.Δ. 164/2004 κ.α.) καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο δείχνει την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του υπαλλήλου (προκειμένου να τεκμηριωθεί η ζημία, που ο υπάλληλος υφίσταται από την θέση του σε διαθεσιμότητα), όπως επίσης κάθε έγγραφο ή αίτημα του Δήμου για τις ανάγκες ή τις ελλείψεις σε Προσωπικό.
6.       Τελείως διαδικαστικά, πρέπει να γνωρίζετε, ότι η προσωρινή διαταγή δικάζεται εντός 1-5 ημερών ανάλογα με το δικαστήριο, η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται εντός της ημέρας ή την επομένη και εφόσον γίνει δεκτή, ο υπάλληλος εμφανίζεται εκ νέου στην υπηρεσία του και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κανονικά (αμειβόμενος με τον κανονικό του μισθό). Εντός ενός μηνός ή περισσότερο, εκδικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία κρίνεται η διαφορά εκ νέου. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως, κατά κανόνα, ο υπάλληλος συνεχίζει να απασχολείται στην θέση την οποία κατείχε μέχρι την θέση του σε διαθεσιμότητα. Εάν όλα πάνε κατ’ ευχήν ο υπάλληλος συνεχίζει να υπηρετεί κανονικά μέχρι την εκδίκαση της αγωγής του, η οποία επιλύει οριστικά την υπόθεση του υπαλλήλου.
7.       Τέλος, η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής δεν εμποδίζει τον υπάλληλο, εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασίες για την μετακίνηση ή μετάταξή του (εάν τυχόν τέτοιες διαδικασίες προχωρήσουν στο μέλλον).

Σε κάθε περίπτωση, η δικαστική διεκδίκηση θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για τον καθένα εκ των συναδέλφων. Αυτοί έχουν σαν μοναδικό όπλο τις αντισυνταγματικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, εμείς μοναδική δύναμη έχουμε την συλλογικότητα την αλληλεγγύη και τον δίκαιο αγώνα μας, όσο και αν προσπαθούν να μας βάλουν να φαγωθούμε μεταξύ μας, σε όσους «εξαιρούνται» και σε όσους «εμπίπτουν».

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Θέμης Μπαλασόπουλος     Γιάννης Τσούνης

Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, έχοντας στη διάθεσή της κορυφαίους εργατολόγους ως νομικούς συμβούλους, παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη νομική αντιμετώπιση  της θέσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Οι συνάδελφοι που έχουν συμπαραταχθεί με επιπόλαιες φωνές για απόσχιση από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και δημιουργία ΠΟΕ Δημοτικής Αστυνομίας ας βεβαιωθούν πρώτα ότι το δευτεροβάθμιο αυτό όργανο δεν θα εξυπηρετήσει καθαρά κομματικά συμφέροντα και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα θέματα που θα προκύπτουν κάθε φορά. Δυστυχώς η αναπλήρωση των κενών εδρών της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. από επιλαχόντες άλλου συνδυασμού έχει δώσει το πρώτο δείγμα του τι να περιμένουμε, αφού στην παράνομη αυτή απόφαση συμπαρατάχτηκαν και οι δύο παρατάξεις στο Σ.Δ.Α.Α. που χειραγωγούν την απόσχιση. Όταν αυτοί που θα κληθούν να στελεχώσουν το δευτεροβάθμιο όργανο δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας τυπικές συνδικαλιστικές διεργασίες, όπως η αναπλήρωση εδρών, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ορθά ένα τέτοιο όργανο που θα καθορίζει τις μοίρες όλων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου