Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Δεν αναρτάται στη Δι@ύγεια η κλήση υπαλλήλου σε απολογία

Η δημοσιοποίηση της κλήσης υπαλλήλου σε απολογία αντιβαίνει στο Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναρτάται στο «Διαύγεια». Αυτό απάντησε σε σχετικό ερώτημα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει εγκύκλιο αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:


Σας στέλνουμε το με αριθμ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/3615-1/29-5-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απάντησε σε ερώτημα του Συλλόγου Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου αν μπορεί να αναρτάται στο «Διαύγεια» η απόφαση κλήσης σε απολογία υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον για τη συγκεκριμένη πράξη δεν προβλέπεται δημοσίευση από κάποια ειδική διάταξη Νόμου (άρθρο 2, παρ.4, στοιχ. 22 του Ν.3861/2010), η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζονται αυτοτελώς ως αναρτητέες στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν.3861/2010 και κατά συνέπεια η ανάρτησή της αντιβαίνει στο Ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατόπιν των πιο πάνω καλείστε όπως ενημερώσετε με εγκύκλιό σας όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας ώστε να μην αναρτούν στο «Διαύγεια» τις αποφάσεις κλήσης των υπαλλήλων σε απολογία.

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο καλούνται και αυτοί για την ενημέρωση των υπηρεσιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Δήμο Νάξου είχε διατυπώσει ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση της κλήσης υπαλλήλου σε απολογία στη «Διαύγεια».

Με το ανωτέρω έγγραφό σας ζητάτε από την Αρχή να εξετάσει αν η κλήση σε απολογία υπαλλήλου για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και αν μπορεί να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια».
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010, εξυπηρετεί τη διαφάνεια στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (βλ. 1/2010 Γνωμοδότηση της Αρχής), και καταρχήν δεν εμποδίζεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, εφόσον οι εν λόγω πράξεις δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχ. β΄ του Ν. 2472/1997 (βλ. άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 3861/2010).

Το άρθρο 2, στοιχ. β του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Κατά συνέπεια, πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου δε συνιστούν από μόνες τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αφού δεν περιλαμβάνονται στην αποκλειστική απαρίθμηση του άρθρου 2, στοιχ. β. του Ν.2472/1997 (Βλ. Απόφαση 57/2009 της Αρχής). Διαφορετικό είναι το ζήτημα αν η κλήση σε απολογία του υπαλλήλου (αυτή καθαυτή μη ευαίσθητο δεδομένο) συνοδεύεται από άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλα ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. αν η κλήση σε απολογία στηρίζεται σε προηγούμενη άσκηση ποινικής δίωξης κατά το υπαλλήλου).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον για τη συγκεκριμένη πράξη δεν προβλέπεται δημοσίευση από κάποια ειδική διάταξη Νόμου (άρθρο 2, παρ. 4 στοιχ. 22 του Ν.3861/2010), η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζονται αυτοτελώς ως αναρτητέες στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3861/2010 και κατά συνέπεια η ανάρτησή της αντιβαίνει στο Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου