Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                
Αθήνα,    28   Μαρτίου  2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ
1.Δήμους της Χώρας
   Γραφεία κ.κ. Δημάρχων

   (με fax και e-mail)
Ταχ.Δ/νση
: Σταδίου 27
2. Περιφέρειες της Χώρας
Τ.Κ.
: 10183 Αθήνα
    Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
Πληροφορίες
: Α. Πατσιαβούρα
    (με fax και e-mail)
Τηλέφωνο
: 213-136-4380
3. ΚΕΔΕ
FAX
: 213-136-4383
4. ΕΝΠΕ


5. ΙΤΑ


6. ΠΕΔ της Χώρας


Εγκύκλιος: 10
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ. 30 του ν. 4223/2013, ως αντικαταστάθηκε με το α. 51 του ν. 4250/2014 και ισχύει).

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:


                Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4223/2013 επιχειρήθηκε η εφαρμογή ενός εξαιρετικά ταχέος προγράμματος κινητικότητας για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, της Κ.Ε.Δ.Ε., της ΕΝ.ΠΕ., των Π.Ε.Δ. και του Ι.Τ.Α. με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού στους φορείς. 
                Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, με τη διάταξη του άρθρου 51του ν. 4250/2014 (Α΄74) επιχειρείται η απλοποίηση και σύντμηση των διαδικασιών διενέργειας των μετατάξεων, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.


Πεδίο εφαρμογής:

Ø  Οι φορείς υποδοχής για την εφαρμογή του Προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς που δύνανται να λάβουν προσωπικό, είναι:
ü  οι ΟΤΑ α΄ βαθμού[1],
ü  οι ΟΤΑ β’ βαθμού,
ü  η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
ü  η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
ü  οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Ø  Οι φορείς προέλευσης για την εφαρμογή του Προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς, προσωπικό των οποίων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς μετάταξη είναι:
ü  οι ΟΤΑ α΄ βαθμού ,
ü  η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
ü  η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
ü  το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
ü  οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Ø  Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 αφορά μόνο στο τακτικό προσωπικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ανωτέρω φορέων προέλευσης.


Υποβολή Αιτήσεων Υπαλλήλων

Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4250/2014, ήτοι μέχρι την 31-3-2014, οι υπάλληλοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας υποβάλλουν αίτηση, μόνο σε ένα φορέα της επιλογής τους.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά υποβάλλονται:
§  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που κατέχει
§  Σύμφωνη Γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου[2]
§  Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και εντός τριών (3) ημερών, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής (λόγου χάρη ο Δήμαρχος για τους Δήμους, ο Περιφερειάρχης για τις Περιφέρειες, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για νπδδ ΟΤΑ κ.λπ.)3 συντάσσει την απόφαση μετάταξης, επί της οποίας βεβαιώνεται, με αναφορά στο συγκεκριμένο ΚΑΕ η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και την αποστέλλει αμελλητί για έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι αποφάσεις του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, επί των οποίων βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου νομιμότητας, η απόφαση αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του εποπτεύοντος οργάνου (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ ο Υπουργός Εσωτερικών).
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αναγκαίο να κοινοποιήσουν και στην Υπηρεσία μας τις αποφάσεις μετατάξεων των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων που αποστέλλονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση, προκειμένου να λάβει γνώση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.


Επισημαίνεται ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία μετάταξης, ο υπάλληλος παραμένει στο φορέα στον οποίο ανήκει, όπου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία μοριοδότησης που αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 5017/10-2-2014 (Β΄334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ισχύει.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ενός (1) μηνός
Το προσωπικό που μετατάσσεται με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του α. 51 του ν. 4250/2014, τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

Γενικές επισημάνσεις
§  Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του εδαφίου α’ της παρ.1 του α. 51 του ν. 4250/2014 (βλ. ανωτέρω ενότητα «πεδίο εφαρμογής») αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου άρθρου.
§  Οι μετατάξεις με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας:
ü  διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης4,

4 Για παράδειγμα, επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των μετατάξεων του άρθρου αυτού δεν εξετάζεται η μοναδικότητα του κλάδου του υπαλλήλου, η δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υποχρέωση παραμονής στο φορέα λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας κ.α., καθώς διενεργούνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

ü  εξαιρούνται της διαδικασίας της προηγούμενης έγκρισης από την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως ισχύει.
ü  δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση, λόγω διενέργειας Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138).

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του ν. 4250/2014, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση του ν. 3870/2010 και έως ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, οι ατομικές πράξεις μετάταξης/ μεταφοράς των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στην αναστολή του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και των οποίων η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2013.


Ø  Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αυθημερόν τα ΝΠΔΔ της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία επί των ανωτέρω, ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων της και των τοπικών κοινωνιών.


                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                

                                                                                                Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


[1] Με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι Δήμοι, τα Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι Σύνδεσμοι Δήμων (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3584/2007).
[2] Επισημαίνεται ότι, με τη διαδικασία αυτή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και όσοι υπάλληλοι έχουν αιτηθεί μετατάξεις με τις κοινές διατάξεις και οι οποίες, λόγω αναστολής (αρθ.30 παρ. 3 ν.4223/2013) δεν έχουν προωθηθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
3 Επισημαίνεται ότι, για την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, το ΙΤΑ και τις ΠΕΔ το αρμόδιο προς διορισμό όργανο προσδιορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους ή τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου