Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Επιστολή ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη νέα «πατάτα» Μητσοτάκη με τη δια εγκυκλίου προσπάθεια αξιολόγησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ βασισμένη σε κατηργημένες διατάξεις

Με επιστολή προς τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη και Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη η ΠΟΕ-ΟΤΑ υποστηρίζει ότι τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων «δεν έχουν εφαρμογή στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ούτε βεβαίως μπορείτε να επιτύχετε μια τέτοια εφαρμογή μέσω εγκυκλίων, που σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη σχετικής νομοθετικής διατάξεως».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κύριοι Υπουργοί,

Με τη με αριθμ: πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 εγκύκλιό του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 74/26-3-2014), που τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ. 318/1992.

Στο τέλος της εγκυκλίου ορίζεται, ότι: «Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν.1188/1981 (Α΄ 204)», υπονοώντας με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, ότι οι διατάξεις του Ν.4250/2014 (Κεφάλαιο Γ΄) εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, πράγμα, παντελώς αβάσιμο καθώς:

1.       Οι διατάξεις του Ν.1188/1981 έχουν καταργηθεί με το Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007) (άρθρο 232 του Ν.3584/2007 «Καταργούμενες διατάξεις: «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.»).

2.       Στο άρθρο 84 του ισχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ρητώς προβλέπεται αναφορικά με την αξιολόγηση στους Ο.Τ.Α., ότι: «1. Τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., η οποία διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση με αυτή.» Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, ενώ όπως είναι προφανές οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, το οποίο και τροποποιείται με τις διατάξεις του Ν.4250/2014. Σημειωτέον, ότι ακόμα και το ίδιο το Π.Δ. 318/1992 προβλέπει (άρθρο 1), ότι στις διατάξεις του υπάγονται οι υπάλληλοι, στους οποίους εφαρμόζεται ο Υπαλληλικός Κώδικας και όχι ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

3.       Το άρθρο 226 του Ν.3584/2007 προβλέπει: «Έως την έκδοση των διαταγμάτων ή αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι προ-ιχύσασες αντίστοιχες διατάξεις, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του». Ως προϊσχύουσα διάταξη νοείται αυτή του άρθρου 130 του Ν.1188/1981, που επικαλείστε στην εγκύκλιο σας, η οποία ωστόσο δεν προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στου Δημοσίους Υπαλλήλους και στους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 130 προβλέπει: «Εκθεσις ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων. 1. Τα   περί   ουσιαστικών   προσόντων   των   υπαλλήλων  στοιχεία καταχωρούνται εις την "έκθεσιν  ουσιαστικών  προσόντων"  συντασσομένην και  μέχρι  τέλους Ιανουαρίου το αργότερον, βάσει ενιαίου υποδείγματος κατά κλάδους τακτικών υπαλλήλων, ως και μη τακτικών τοιούτων, κατά  τα εκάστοτε  ισχύοντα  επί  δημοσίων υπαλλήλων».

Προφανώς σας έχει διαφύγει, εάν δεν κινείστε εκ του πονηρού, ότι η διάταξη αναφέρεται μόνο στη χρήση ενιαίου υποδείγματος, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα στους Δημοσίους Υπαλλήλους και όχι εν γένει για την εφαρμογή του συνόλου των κανόνων της αξιολόγησης, για τους οποίους ρητώς προβλέπει το άρθρο 84 του Ν.3584/2007. Τέλος, είναι προφανές, ότι όπως συνέβη σε πλείστες όσες νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια (π.χ. Ν.4093/2012) οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη αναφέρεται στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ρητώς και απεριφράστως κάνει αναφορά στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την υπηρεσιακή τους κατάσταση (ήτοι τον Ν.3584/2007).

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014, συνεπώς, δεν έχουν εφαρμογή στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ούτε βεβαίως μπορείτε να επιτύχετε μια τέτοια εφαρμογή μέσω εγκυκλίων, που σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη σχετικής νομοθετικής διατάξεως.

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν των πιο πάνω σας καλούμε ΑΜΕΣΑ όπως απαλείψετε το περιεχόμενο της εγκυκλίου κατά το μέρος που μας αφορά, καθώς άστοχα και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, επικαλούμενοι διατάξεις καταργημένου ΚΩΔΙΚΑ επιχειρείτε με παρερμηνεία των διατάξεων και με εγκύκλιο να τις επεκτείνεται και στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος      Γιάννης Τσούνης

Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου