Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Αλαλούμ από την εγκύκλιο για την «εργασιακή εφεδρεία» - Εγείρονται ουσιαστικά ζητήματα νομιμότητας στη σχετική απόφαση του ΣτΕ

Πλήρες αλαλούμ επικρατεί στις υπηρεσίες λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση της επαναφοράς στο Δημόσιο των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Παράλληλα, εγείρονται ουσιαστικά ζητήματα νομιμότητας στην εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την «εφεδρεία». Δεν είναι μόνο οι χρονοβόρες διαδικασίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εγκύκλιο με τις νέες προϋποθέσεις  για να τοποθετηθούν ξανά στις υπηρεσίες τους όσοι έχουν αποχωρήσει δυνάμει των αντισυνταγματικών διατάξεων για την «εφεδρεία».

Νομικοί κρίνουν ότι είναι παράνομο να θεωρείται πρόσληψη η αποκατάσταση υπαλλήλων με βάση την υπ' αριθ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν.4024/2011, που αφορούν την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων (άρθρο 33 του Ν.4024/2011). Η σύγχυση επιτείνεται, καθώς ήδη έχουν ανακληθεί πράξεις αυτοδίκαιης απολύσεις για προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς τις πρόσθετες προϋποθέσεις που θέτει η τελευταία εγκύκλιος.

Ειδικότερα, με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναδεικνύονται τα εξής προβλήματα:

1. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμφανίζεται με νέα εγκύκλιο για προσθήκες στις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η επαναφορά αυτών των υπαλλήλων, πέντε μήνες μετά  τις οδηγίες που είχε δώσει προς τις υπηρεσίες (έγγραφο Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 26.20/952/29038 -17 Δεκεμβρίου 2013) .

2. Εμπλοκή με τους υπαλλήλους που ήδη επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, ύστερα από ανάκληση αποφάσεων αυτοδίκαιης θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Για την ανάκληση οι υπηρεσίες τους ακολούθησαν τις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δεκεμβρίου του 2013.

Έχουν εκδοθεί ήδη τέτοιες αποφάσεις υπηρεσιών (π.χ. στο υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων, στο υπουργείο Εργασίας, σε νοσοκομεία , ακόμα και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κ.ά.).

Το έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Δεκέμβριο του 2013,ανέφερε,ως προς τη διαδικασία ότι «(…)Η επαναφορά τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο αποχώρησαν, ή εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές δεν επαρκούν η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε επανασύσταση των θέσεων που καταργήθηκαν και τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι όταν απολύθηκαν αυτοδικαίως ή πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αφού βέβαια εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις προς τούτο.

Οι εν λόγω υπάλληλοι εντάσσονται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου που υπηρετούσαν.
Όσον αφορά δε τη βαθμολογική τους κατάταξη , θα καταταγούν με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός προκύπτει συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που μεσολαβεί από την 27-11-2011, ημερομηνία αυτοδίκαιης αποχώρησης τους λόγω συνταξιοδότησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/ 2011 ή εισόδου τους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την επαναφορά τους .

Επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού θα πρέπει πρώτα να προβούν σε ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης και εν συνεχεία να εκδώσουν την απόφαση επαναφοράς στην υπηρεσία των αιτούντων υπαλλήλων.

 Η ως άνω απόφαση επαναφοράς των εν λόγω υπαλλήλων στην υπηρεσία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…)».

3. Η εγκύκλιος της 28ης Απριλίου 2014 (Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΠ/Φ.2.9/37/10325)  διαμορφώνει νέο πλαίσιο και αναφέρει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναφοράς των εν λόγω υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Και σημειώνει ότι «τα αιτήματα για έκδοση απόφασης κατανομής θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα, πριν την έκδοση της απόφασης επαναφοράς, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενώ πριν τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 49 του ν.3943/2011, απαραίτητη είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από την ανωτέρω υπηρεσία για τον έλεγχο τήρησης του λόγου ένα προς πέντε.».

Μάλιστα, όπως  ανέφερε σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  η επαναφορά στην υπηρεσία γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης κατανομής που εκδίδει ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα υποδοχής. «Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε πρόσληψη στο ∆ημόσιο», σημειώνει.

4. Όμως, μπορεί να θεωρηθεί  «πρόσληψη» η επιστροφή στις υπηρεσίες  τους και η αποκατάσταση υπαλλήλων κατ΄εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα;

Όχι, σύμφωνα με τον δρ. Συνταγματικού Δικαίου, δικηγόρο κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος επισημαίνει ότι «είναι πέρα για πέρα παράνομο να θεωρούν πρόσληψη την επαναφορά υπαλλήλων στην υπηρεσία τους από την οποία τέθησαν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και έχουν αποχωρήσει λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης κατ' εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων , όπως έκρινε το ΣτΕ».

Όπως τονίζει ο κ. Παπακωνσταντίνου στις όποιες αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να εφαρμόζονται δυο αρχές, η αρχή της νομιμότητας και η Αρχή του κράτους δικαίου. «Σε συμμόρφωση με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η Πολιτεία όφειλε στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας να ανακαλέσει όλες τις πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης και να επαναφέρει τους υπαλλήλους άμεσα στις θέσεις τους».  

Όσα έγραψε χθες το «Βήμα» με τίτλο «επιστροφή μετ΄εμποδίων» σημειώνοντας ότι «περιπλέκεται η υπόθεση της επαναφοράς στο Δημόσιο των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας» φαίνεται ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός συνεχιζόμενου αλαλούμ σε εφαρμογή των αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο βάσει και των συμφωνιών κυβέρνησης-Τρόικας. Το λιγότερο «αξιοσημείωτη» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η σπουδή του υπουργείου να εκδώσει δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρει ότι  δημοσιεύματα  «που κάνουν λόγο για "επιστροφή μετ' εμποδίων" και "περιπλοκή της υπόθεσης επαναφοράς" δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα».

Και επί τη ευκαιρία, η εγκύκλιος του υπουργείου χρειάζεται, ούτως ή άλλως, μια διόρθωση καθώς σε δυο σημεία της αναγράφεται λανθασμένα «ν. 4024/2012» ως  ο νόμος με τις διατάξεις της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, αντί του ορθού ν. 4024/2011…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου