Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ για τoυς τελικούς πίνακες στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών - Αίτημα για ανάκληση του ΦΕΚ μετάταξης στα καταστήματα κράτησης!

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 426

                                                       Προς: 
1.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Γιάννη Μιχελάκη
2.       Υπουργό Δημόσιας Τάξης
      και Προστασίας του Πολίτη
      κ. Νικόλαο Δένδια
3.       Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
      και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
      κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
4.       Υπουργό Οικονομικών
      κ. Γιάννη Στουρνάρα
5.       Υπουργό Ανάπτυξης
      και Ανταγωνιστικότητας
      κ. Κωστή Χατζηδάκη

                                                       Κοινοποίηση:
1.       Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Αντώνη Σαμαρά
2.       Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
3.       Πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π.
      κ. Γεώργιο Βέη

Θέμα: «Επισημάνσεις για την έκδοση των τελικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 - Κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών.»

Κύριοι Υπουργοί, 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης την έκδοση του Φ.Ε.Κ. μετάταξης των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 508/17-4-2014).
Πέρα από την πασιφανή προχειρότητα, καθώς το Φ.Ε.Κ. ήταν «μισό», αφού στην ενιαία αρίθμηση των επιτυχόντων είχαν παραληφθεί τα ονόματα που αντιστοιχούν στον κλάδο Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης (λάθος που διορθώθηκε με επανεκτύπωση του ίδιου Φ.Ε.Κ. στις 25 Απριλίου 2014), επισημαίνουμε ότι η έκδοση αυτή έγινε με βάση τον «τελικό» πίνακα διάθεσης των επιτυχόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που εκδόθηκε παρανόμως, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις των υποψηφίων. Με ρητή διάταξη του άρθρου 44 του Νόμου 4238/2014 προηγείται η εξέταση των ενστάσεων και μετά εκδίδονται οι τελικοί πίνακες: «Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α. τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β. τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση».


Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκδόθηκε ο τελικός πίνακας διάθεσης των Δημοτικών Αστυνομικών μόνο για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων καθώς εκκρεμεί η εξέταση εκατοντάδων ενστάσεων από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του φορέα προέλευσης, ήτοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που θα επιφέρει σειρά αλλαγών σε σχέση με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης. Επειδή οι πίνακες ανά φορέα είναι αλληλένδετοι, μία απλή αλλαγή σε έναν και μόνο πίνακα προκαλεί «ντόμινο» απρόβλεπτων μεταβολών που έχει ως συνέπεια την τροποποίηση των πινάκων διάθεσης σε όλους τους φορείς. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αποτελεί μεγάλο ατόπημα η έκδοση τελικών πινάκων (και πολύ χειρότερα Φ.Ε.Κ. μετάταξης) για έναν και μόνο φορέα, όπως συνέβη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στα Καταστήματα Κράτησης ως επιτυχόντες φέρονται υποψήφιοι που εξαιρέθηκαν αναδρομικά από τη διαθεσιμότητα και έχουν επιστρέψει στους Δήμους, ενώ θέσεις που παρέμειναν κενές μετά την αφαίρεση υποψήφιων που ανακλήθηκε ο διορισμός τους, δεν αναπληρώθηκαν.

Τονίζεται ότι πολλές από τις ενστάσεις που εκκρεμούν αφορούν υπαλλήλους που έχουν λάβει λανθασμένη μοριοδότηση χωρίς δική τους ευθύνη, λόγω λαθών στην καταχώρηση από τα Γραφεία Προσωπικού, ενώ άλλες αφορούν πλασματική μοριοδότηση που έλαβε μερίδα υποψηφίων και πρόκειται να αφαιρεθεί.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας επί των τελικών πινάκων (Ν.4250/2014, άρθρο 51, παρ.5), και είναι αδιανόητη η έκδοσή τους χωρίς την προηγούμενη εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων καθώς τα ίδια λάθη θα παραμένουν και θα αναγκαστούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν εκ νέου τις ίδιες ενστάσεις, προκαλώντας περιττή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δεν πρέπει ακόμη να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η έκδοση τελικών πινάκων χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων μπορεί να προκαλέσει κύμα προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια από υποψηφίους που θίγονται, προσθέτοντας ένα ακόμη εμπόδιο στη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Επισημαίνεται τέλος ότι πέρα από την ταλαιπωρία όσων υποψηφίων δεν τοποθετηθούν ορθά και σε θέση που ανταποκρίνεται στα τυπικά τους προσόντα (πολλοί είναι αυτοί που θα αναγκαστούν να μετακομίσουν για μικρό χρονικό διάστημα σε κάποια πόλη και με τη διόρθωση των στοιχείων να απαιτείται να μετακομίσουν αλλού), θα υπάρξει πρόσθετη σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και για το Κράτος, αφού θα χρειαστεί να επαναληφθεί η εκπαίδευση για την ΕΛ.ΑΣ., την Εξωτερική Φρούρηση και τη Φύλαξη στα Καταστήματα Κράτησης για όσους υπαλλήλους αλλάξουν φορέα, ενώ άλλοι θα έχουν λάβει εκπαίδευση άσκοπα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούμε:
α. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών να μεριμνήσει για την άμεση συνεδρίαση των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να εξεταστούν οι ενστάσεις που εκκρεμούν,
β. Τους κ.κ. Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών και Οικονομικών να μεριμνήσουν για την έκδοση των τελικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων τους, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, σε συμφωνία με τη διαδικασία που ορίζει η κείμενη νομοθεσία,
γ. Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση 35575/16-4-2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ -ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 508/17-4-2014) καθώς βασίστηκε σε πίνακες που εκδόθηκαν κατά παράβαση του Νόμου και να αναμείνει την εξέταση των ενστάσεων όπως οι υπόλοιποι φορείς απορρόφησης των Δημοτικών Αστυνομικών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
    Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος   Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου