Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Αποφάσεις «μη ανάκλησης διορισμού» από το Δήμαρχο Αίγινας για περιπτώσεις πρόσληψης με μη προβλεπόμενα δικαιολογητικά

Όπως πληροφορούμαστε στο dimastin, δύο περίεργες αποφάσεις του Δημάρχου Αίγινας δημοσιεύθηκαν σήμερα στη Δι@ύγεια. Πρόκειται, όπως τουλάχιστον αποκαλούνται στην ίδια την πράξη, για αποφάσεις «μη ανάκλησης διορισμού». Από το κείμενο της απόφασης προκύπτει ότι δεν ανακαλείται ο διορισμός συναδέλφων οι οποίοι κατά τον χρόνο πρόσληψης δεν κατείχαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί ανάκλησης. Σημειώνουμε ότι οι συνάδελφοι δεν υπέβαλλαν πλαστά δικαιολογητικά, αλλά μη προβλεπόμενα. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι ο «θησαυρός» των ανακλήσεων διορισμών λόγω πλαστών ή μη προβλεπόμενων δικαιολογητικών που διαφήμιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέρχεται σε 156, αλλά σε αρκετά λιγότερους.

Αυτό που δεν μας λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος στα μέλη των Επιτροπών των Περιφερειών που έκαναν δεκτά τα  μη προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αλλά δεν περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, τα μέλη αυτά με υπουργικές αποφάσεις διορίζονταν, δεν πρόκειται να τα κυνηγήσει κανένας Μητσοτάκης, και μην εκπλαγείτε αν αύριο τα ίδια αυτά μέλη θα μας αξιολογούν από τις θέσεις που κατέχουν...

Επίσης, γίνεται μνεία ότι η μία περίπτωση αφορά πρόσληψη το 2010 με τον περίφημο διαγωνισμό του 2009 που υπάγεται -κατά τον κ. Μητσοτάκη πάντα- στις διαδικασίες υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., αποδεικνύοντας περίτρανα ότι δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π.

Περαιτέρω, δεν είμαστε σίγουροι πόσο στέκει διοικητικά μία τέτοια πράξη (μη ανάκλησης διορισμού) ώστε να δημοσιευθεί στη Διαύγεια, από τη στιγμή που δεν έχει ανακληθεί ο διορισμός τεκμαίρεται ότι ισχύει, χωρίς να χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Επισημαίνουμε τέλος ότι από το σκεπτικό της απόφασης του δημάρχου προκύπτει ότι το πιστοποιητικό που προσκόμισαν φανερώνει την πραγματική  γνώση Η/Υ, δηλαδή ότι κατείχαν το σχετικό προσόν διορισμού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Ακολουθεί απόσπασμα της μίας απόφασης:

Αίγινα, 17 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 5689

Θ Ε Μ Α :«Μη ανάκληση πράξης διορισμού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 23 Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος προϊσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αφορά στην ανάκληση διορισμού, σύμφωνα με τις οποίες «Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ,η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 12 και 16 του παρόντος Κώδικα».
3. Την υπ΄ αριθμ. 453/2008 (Φ.Ε.Κ. 877/Γ΄/19.09.2008) Απόφαση του Δημάρχου Αίγινας, κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό της ... , κλάδου ΔΕ 23 Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Το υπ΄ αριθμ. ΣΕΕΔΔ/Φ.1/ΕΜΠ 364/27.02.2014 (Αριθμ. Έκθεσης 86/Α/2014) έγγραφο του Υπ. Δ/κης Μεταρρύθμισης & Η.Δ – Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα «Γνωστοποίηση έκθεσης επιθεώρησης ελέγχου» σύμφωνα με το οποίο ο διορισμός της .... στο Δήμο Αίγινας είναι μη σύννομος, λόγω του ότι η ανωτέρω υπέβαλε (με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της για συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό) ως συνημμένο δικαιολογητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Αίγινας, η οποία δεν εμπίπτει στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της γνώσης Η/Υ. Συνακόλουθα, η Επιτροπή Εξετάσεων του διαγωνισμού μη νόμιμα αποδέχθηκε και αξιολόγησε την ανωτέρω μη προβλεπόμενη από την προκήρυξη βεβαίωση, με συνέπεια την κατάταξη της ανωτέρω στους επιτυχόντες του διαγωνισμού, και κατά συνέπεια το διορισμό της.
5. Το υπ΄αριθμ 4092/20.03.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο η ανωτέρω κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις -αντιρρήσεις της σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2690/99 περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
6. Τις έγγραφες απόψεις της υπαλλήλου ... τις οποίες κατέθεσε στην Υπηρεσία την 28.03.2014.
7. Το γεγονός ότι σκοπός της προκήρυξης ήταν να θέσει ως προσόν διορισμού την πραγματική γνώση χειρισμού Η/Υ από την αιτούσα και η ... απέδειξε πλήρως την πραγματική γνώση χειρισμού Η/Υ προσκομίζοντας Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ι.Ε.Κ. Αίγινας όπου βεβαιωνόταν ότι : «...ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης (4) εξαμήνων, όπως προβλέπεται από το Ν.2009/92 για την ειδικότητα: «ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»....Η συνολική διάρκεια κατάρτισης στην παραπάνω ειδικότητα προβλέπεται στις (1400) ώρες. Η ανωτέρω καταρτισθείσα πραγματοποίησε (1374) ώρες κατάρτισης η οποία κρίνεται επαρκής και της παρέχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, της παρ. δ'. του άρθρου 6 του Ν. 2009/92».
8. Το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή, η οποία ήταν υποχρεωμένη κατά τον νόμο να ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να απορρίπτει όσους δεν διέθεταν τα προβλεπόμενα ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις διορισμού, αποδέχθηκε την εν λόγω Βεβαίωση προς απόδειξη της γνώσης Η/Υ.
10. Το γεγονός ότι ουδεμία δόλια, απατηλή ή κακόπιστη συμπεριφορά, ενέργεια, η παράλειψη επέδειξε , όπως αποδεικνύεται απόλυτα από το ότι ανέγραψε στην από 12/9/2006 Αίτησή της για τη συμμετοχή της στον οικείο διαγωνισμό πρόσληψης Δημοτικών Αστυνομικών, ως συνημμένο κατατεθέν απαιτούμενο δικαιολογητικό: «Βεβαίωση επικυρωμ. φωτοαντίγραφο (Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρακολούθησης τεσσάρων εξαμήνων στο ΙΕΚ Αίγινας ειδικότητας, Εφαρμογών πληροφορικής». Ανέγραψε, δηλαδή και προσκόμισε τη Βεβαίωση που διέθετε και πίστευε ότι είναι υπεραρκετή για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και πληρούσε τους όρους που έθετε η προκήρυξη. 

Αποφασίζουμε

Διαπιστώνουμε ότι η ... ουδεμία δόλια, απατηλή ή κακόπιστη συμπεριφορά, ενέργεια, η παράλειψη επέδειξε όπως εκ των ανωτέρω προκύπτει και ως εκ τούτου δεν ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. 453/2008 (Φ.Ε.Κ. 877/Γ΄/19.09.2008) προηγούμενη απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό της σε κενή οργανική θέση του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα σε θέση κατηγορίας ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

Το είδαμε: http://www.dimastin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου