Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την κατάθεση τροπολογίας για το επίδομα θέσης ευθύνης

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 328

Προς: 
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από παρέμβαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής στη διάρκεια ακρόασης των κοινωνικών φορέων για την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις», δίνεται λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του Ν.4024/2011, από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Έγινε αποδεκτή σχεδόν ΟΜΦΩΝΑ η κατάθεση τροπολογίας που θα ερμηνεύει το άρθρο 18 του Ν.4024/2011 και ιδιαίτερα στην τοποθέτηση των Αναπληρωτών Προϊσταμένων.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 κατατέθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς η σχετική τροπολογία στη Βουλή που προβλέπει ότι:

«4. α. Κατά την αληθή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία του ενός (1) μήνα είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους Προϊσταμένους που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 (Α’ 143 καθώς και επιδόματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και καταβληθεί νομίμως».

Μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση του πιο πάνω σχεδίου Νόμου θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά και για τις υπόλοιπες διατάξεις που περιλαμβάνει και αφορούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος    Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου