Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης τριών Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Ερέτριας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κωδ. : 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ

Τηλέφωνο : 22290 62207
FAX : 22290 62218
 Ερέτρια, 18/4/2013
Αριθ. Πρωτ: 4210
Ο Δήμος Ερέτριας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις,
1. Του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ερέτριας ΦΕΚ Β 2053/14.09.2011 .
3. Του Ν. 3852/2010

Προκηρύσσει για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ερέτριας.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής στυνομίας κατηγορίας ΠΕ23, ΤΕ23, ΔΕ23, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης τους στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ερέτριας, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας της τουριστικής περιόδου από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 12 και συνολικής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ερέτριας οδός Αρχαίου Θεάτρου 1, Τ.Κ. 34008, τηλ. 22293 50123 επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου