Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις διατάξεις του Νόμου 4147/2013

Αθήνα, 29 Απριλίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 417 

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του Νόμου 4147/2013 «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 98/26-4-2013.

Αναλυτικά οι διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού είναι οι πιο κάτω:

Άρθρο 3: Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

«Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 4 και 5 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) όπως ισχύουν, έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου πρώτου του Ν.3839/2010 (Α΄ 51) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται αναλογικά οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ίδιου νόμου».

Με τη διάταξη αυτή επεκτείνονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010, που καθορίζουν τον τρόπο επιλογής των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού μέχρι την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει ο Ν.3839/2010 ενιαία για όλο το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 5: Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

«Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις πέντε (5) ετών».


Με την παρούσα ρύθμιση εξομοιώνεται ο χρόνος χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 13: Ρύθμιση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

«1. Η περίπτωση α΄ της παρ.2, του άρθρου 9 του Ν.4018/2011 (Α´215) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών και των Βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου ή ως υπηρεσία του Δήμου και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού ή Βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.».
2. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012 (Α΄ 16) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς.
Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.2880/2001 (Α΄ 9), καθώς και της παρ.4 του άρθρου 41 του Ν.3801/2009 (Α΄ 163), καταργούνται».

Με την παρ. 1 του άρθρου 13 καλύπτεται το πρόβλημα στη νόμιμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ενώ με την παρ. 2 επικαιροποιείται η διαδικασία έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, με βάση Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων.

Άρθρο 14: Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσία  Δήμου.

«Η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.3731/2008 (Α΄ 26) τροποποιείται ως εξής:
«Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας».

Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται το άρθρο 14 του Ν.3731/2008 σχετικά με την μετάταξη του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας από τα οχτώ (8) χρόνια στα πέντε (5) χρόνια σε άλλη υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου της επιλογής τους.

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις του Ν.4024/2011.

«1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007, Α΄ 143), για τους Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45, παρ. 1 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 32 του Ν.3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (Α΄ 297) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου».

Με τη διάταξη αυτή η αρμοδιότητα έκδοσης των αποφάσεων καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προσαρμόζεται σε αυτά που προβλέπει ο Ν.3584/2007 όπως ισχύει.

Καθώς και ότι οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού δεν δημοσιεύονται από την ισχύ του Νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) αλλά δημοσιεύονται με την ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Άρθρο 16: Δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού.

«1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85) καταργούνται.
2. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται η διαδικασία με την οποία κάθε απόφαση θα στέλνεται πριν την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. για έλεγχο στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε να μειωθούν οποιαδήποτε καθυστέρηση και λάθη στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Άρθρο 21 – παρ.3

«3α. Κατά την αληθή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία του ενός (1) μήνα είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους προϊσταμένους που ορίζονται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και επιδόματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και καταβληθεί νομίμως».

Με την τροπολογία αυτή δίνεται λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε πολλούς Ο.Τ.Α. με τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του Ν.4024/2011, από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με το έγγραφο αυτό, σας στέλνουμε και το Φ.Ε.Κ. του Ν.4147/2013 και παρακαλείστε για την ενημέρωση τόσο των υπηρεσιών όσο και των συναδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος         Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου