Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων στην καταβολή του συνόλου των αποδοχών σε όσους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 317

Προς: 
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σε πολλούς Δήμους όπου έχει εφαρμοσθεί ο Ν.4093/2012 και έχουν τεθεί δεκάδες συνάδελφοί μας σε διαθεσιμότητα, μετά τις θετικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα) και αφού συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δεν τους καταβάλλεται το 100% των αποδοχών τους παρά ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη δικαστική απόφαση.


Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε Γνωμοδοτικό Σημείωμα από τη Δικηγόρο Αθηνών και Νομική Σύμβουλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κα Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, που αναλυτικά αναφέρει:

«Σχετικά με το θέμα, που έχει ανακύψει αναφορικά με την πληρωμή του υπολοίπου 25% των αποδοχών των υπαλλήλων, που αν και έχουν τεθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4093/2012 σε διαθεσιμότητα, μολαταύτα, βάσει δικαστικών αποφάσεων (αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών) συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον οικείο Δήμο, ο οποίος αποτελεί τον εργοδότη τους, λεκτέα τα κάτωθι:

1.       Είναι προφανές, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί επιβάλλουν στον Δήμο να προβεί στην απασχόληση του εργαζομένου και να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του, όπως πριν την παράνομη και καταχρηστική θέση του σε διαθεσιμότητα. Συνεπεία αυτού, παρά το γεγονός, ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος, η διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται προς δικαστικές αποφάσεις, η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), αρνείται την επανένταξη των υπαλλήλων αυτών στο σύστημα και την ομαλοποίηση της μισθοδοσίας τους. Είναι αυτονόητο, ότι μια δικαστική απόφαση πρέπει εκ των πραγμάτων να τυγχάνει σεβασμού από όλα τα όργανα της διοικήσεως, ανεξαρτήτως του φορέα, κατά του οποίου στρέφεται το ένδικο βοήθημα. Υπό την έννοια αυτή, είναι παντελώς αδικαιολόγητη η άρνηση της Ε.Α.Π. να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο αποφάσεων δικαστηρίων, που επιβάλλουν την συνέχιση της μισθοδοσίας του προσωπικού, με τον τρόπο, που γινόταν πριν την παράνομη και καταχρηστική θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, ασχέτως εάν η Ε.Α.Π. έχει εναχθεί ή όχι.

2.       Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα, που έχουν ανακύψει, προτείνεται η ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις δαπανών μισθοδοσίας, που προκύπτουν μέσω δικαστικών αποφάσεων (π.χ. σε περιπτώσεις συμβασιούχων). Με τον τρόπο αυτό, βάσει της δικαστικής αποφάσεως θα πρέπει να καταρτισθούν εντάλματα, τα οποία θα αποσταλούν στους οικείους επιτρόπους, προς έλεγχο και βάσει των ενταλμάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των οφειλομένων. Σημειώνεται, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δύναται να προβεί σε «έλεγχο νομιμότητας» της δικαστικής αποφάσεως, καθώς κάτι τέτοιο εκφεύγει της αρμοδιότητας του, όπως αυτή διαγράφεται από το Σύνταγμα. Έτσι, οι σχετικές δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού (και δη το 25% των αποδοχών τους) θα πληρωθούν μέσω ενταλμάτων, όπως συμβαίνει εν γένει στην περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων.»

Βάσει των πιο πάνω οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούνται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους αλλά και τους Δικηγόρους που έχουν χειριστεί την υπόθεσή τους να παρέμβουν για την καταβολή του 100% των αποδοχών τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
Θέμης Μπαλασόπουλος          Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου