Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Ορισμός Μελών τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δικαίου, και μετά από τα επικοινωνιακά παιχνίδια συκοφάντησης της Κυβέρνησης κατά των δημοσίων υπαλλήλων, ορίστηκαν τα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Μέχρι σήμερα οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών δεν εφαρμόζονταν μετά από προσφυγή του ενδιαφερόμενου στο δευτεροβάθμιο, γιατί απλούστατα τα δευτεροβάθμια δεν είχαν συγκροτηθεί με μόνη ευθύνη της Κυβέρνησης. Το επικοινωνιακό της παιχνίδι όμως για επίορκους που συνεχίζουν να πληρώνονται ή παραμένουν στη δουλειά τους καλά κρατούσε...

ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1.      Τις διατάξεις:
α) του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου αυτού,
β) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2.      Το με αριθ. πρωτ. 6118/16-01-2013 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3.      Το με αριθ. πρωτ. 237/3848/04-02-2013 έγγραφο του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου «Υπόδειξη Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής πλην την Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, που μετέχουν ως Μέλη του τρίτου τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου», με το συνημμένο σε αυτό σχετικό απόσπασμα πρακτικού.
4.      Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30038/10-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-Λ23)  απόφαση «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
5.      Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ενδεχόμενη δαπάνη θα καθορισθεί με νέα απόφαση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε τα Μέλη του τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εξής:

α) Ιωάννης Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ηλία Ψώνη, Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Παρασκευάς Βαρελάς, Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεωργάκη, Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ) Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Πειραιά, με αναπληρώτρια την Νίκη Μαριόλη, Νομική Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
δ) Μαρία Λουκογιαννάκη, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Θράππα-Μάρκου, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.
ε) Νικόλαος Γεωργακόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Αχαρνών, με αναπληρωτή τον Ηλία Σπυρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων-Μηχανικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

2. Χρέη Γραμματέα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με δύο αναπληρωτές υπαλλήλους της Γραμματείας.

3. Η θητεία του Προέδρου και των Μελών του τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει στις 31.12.2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου