Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Ψήφιστηκε το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών: Στα 5 έτη η δυνατότητα μετάταξης σε άλλο δήμο (ή άλλη υπηρεσία;) - Στα 5 έτη η άδεια άνευ αποδοχών

Ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής με τη ψήφιση στο σύνολό του του σχεδίου νόμου "Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". Ανάμεσα στις νέες διατάξεις είναι και η πολυπόθητη τροποποίηση από 8 σε 5 έτη για τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον ΟΤΑ πρόσληψης, προκειμένου να είναι δυνατή η μετάταξη σε άλλον ΟΤΑ (ή σε άλλη υπηρεσία των ΟΤΑ κατά τον κ. Υπουργό!!!) για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης αυξάνεται από 2 σε 5 έτη η άδεια άνευ αποδοχών και για τους δημοτικούς υπαλλήλους, που εκ παραδρομής είχαν μείνει απέξω από τη σχετική ρύθμιση που ισχύει για το Δημόσιο. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο θόλωσε τα νερά, κάνοντας λόγο για ρύθμιση που ενισχύει την κινητικότητα, και λέγοντας ξεκάθαρα ότι με τη συμπλήρωση της πενταετίας μπορεί ο υπάλληλος, εφόσον το επιτρέπει ο Δήμαρχος, να μεταβεί σε άλλη υπηρεσία ή σε άλλο δήμο. Από τη διατύπωση του νόμου, όπως την έχουμε υπόψη μας, δεν προκύπτει όμως αυτό που λέει ο Υπουργός, αφού το κείμενου του νομοσχεδίου αναφέρει «σε αντίστοιχη υπηρεσία δήμου». Τα ακριβή λόγια του Υπουργού σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής ήταν: «Στο άρθρο 14 ουσιαστικά ενθαρρύνουμε την κινητικότητα. Είναι κάτι που το ζήτησαν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία. Μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας και εφόσον τους το επιτρέπει ο δήμαρχος, να μπορούν να μεταβούν σε άλλη υπηρεσία ή σε άλλο δήμο. Ικανοποιείται, δηλαδή, αίτημα των εργαζομένων που διευκολύνει, όμως και στην αποτελεσματικότητα της διοικήσεως». Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν η πρόθεση του Υπουργού ανταποκρίνεται στην ομιλία του, ή αν πρόκειται για δική του παρανόηση σε σχέση με τη ρύθμιση, όπως έχει εισαχθεί. Όμως η ρύθμιση όπως ψηφίστηκε δεν επιτρέπει το άνοιγμα μετατάξεων σε άλλο κλάδο με τη συμπλήρωση πενταετίας στη Δημοτική Αστυνομία, εκτός αν μας διαφεύγει κάτι.

Παράλληλα στο σχέδιο νόμου ρυθμίζεται σειρά θεμάτων, και ξεκαθαρίζεται ότι οι αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης των ΟΤΑ δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά με ανάρτησή τους στο δημοτικό κατάστημα. Κυρώνεται επίσης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους ΟΤΑ για τις μεταφερόμενες από 1.1.2013 λόγω «Καλλικράτη» αρμοδιότητες θα καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Τέλος, αξίζει να ενημερώσουμε ότι σε άλλο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, το ν.4139/2013, χάθηκε μία ακόμη ευκαιρία να ρυθμιστεί το θέμα της συνυπηρέτησης και για τους δημοτικούς αστυνομικούς (που δικαιολογείται ως αντιστάθμισμα στην ειδική διάταξη για ελάχιστο χρόνο παραμονής στο δήμο πρόσληψης). Στο άρθ. 91 του ν.4139 προστέθηκε η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων απόσπαση και για το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης. Θυμίζουμε ότι ανάλογη ρύθμιση είχε προτείνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη Δημοτική Αστυνομία, μετά την ατυχή ερμηνεία του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 που υποτίθεται θα ρύθμιζε το θέμα της συνυπηρέτησης.

Ακολουθούν κάποιες από τις διατάξεις του νέου νόμου που αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Άρθρο 3
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ο.Τ.Α.
Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα υπηρεσιακά συμβούλια των άρθρων 4 και 5 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) όπως ισχύουν, έως την εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, εφαρμόζονται αναλογικά οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ίδιου νόμου.

Άρθρο 5
Διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».

Άρθρο 9
Κλάδοι προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Εσωτερικών
Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.

Άρθρο 14
Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου
Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) τροποποιείται ως εξής: «Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 15
Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011
1. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 20 του .ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργείται και το δεύτερο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής: «Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.»

Δείτε το ψηφισθέν κείμενου του νέου νόμου:
Δείτε παλαιότερο ρεπορτάζ για τις λοιπές ρυθμίσεις του νέου νόμου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου