Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Τέως Δημοτική Αστυνομία: «Στο σκοτάδι» έναν χρόνο μετά την κατάργησή της...

Ένα χρόνο σχεδόν μετά την κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, κανένα επίσημο στοιχείο δεν υπάρχει, σχετικά, πρώτον, με το τι έχει γίνει με την κινητή περιουσία της πρώην, πλέον Υπηρεσίας των Δήμων, π.χ. αν αυτή χρησιμοποιείται από άλλες Υπηρεσίες των Δήμων, ή αν «σαπίζει» σε κάποια από τις υπαίθριες εγκαταστάσεις αυτών, και δεύτερον, ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες από την κατάργηση αυτής, π.χ. αν έχουν μειωθεί τα έσοδα των Δήμων, από τη μη άσκηση των αρμοδιοτήτων της τέως Δημοτικής Αστυνομίας, όπως π.χ. η επιβολή προστίμων από την παράνομη στάθμευση, την παραβατικότητα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το παρεμπόριο, κ.τ.λ.

Αυτό αποδεικνύεται, με τον πιο επίσημο τρόπο, από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τις απαντήσεις των Υπουργών Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια και Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλου, στη με Α.Π. 1118/16-07-2014 Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Βιρβιδάκη, με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία».

Συγκεκριμένα, στην Ερώτησή του, ο κ. Βιρβιδάκης ρώτησε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«1. Ασκούνται κανονικά από την Ελληνική Αστυνομία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρθηκαν στις 23/9/2013;
2. Έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των Δήμων με τις προαναφερθείσες αλλαγές;
3. Πώς αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, εξοπλισμός κ.τ.λ.) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;
4. Πόσοι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισαν παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων εκ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου;
5. Έχουν εκδοθεί εγκύκλιες οδηγίες που να αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 81 και αν ναι ποιες είναι αυτές;».

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στα έσοδα των ΟΤΑ.

Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Θα θέλαμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν τυχόν απώλεια των εσόδων τους, αφενός με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας από την ΕΛ.ΑΣ με την παράλληλη πρόβλεψη ότι δεν θίγονται τα έσοδα των δήμων, και αφετέρου με την πρόβλεψη της δυνατότητας της ανάθεσης άσκησης κάποιων από τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας σε δημοτικούς υπαλλήλους, που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του δημάρχου.

Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρο 102) διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και διαχείριση εν γένει της περιουσίας τους με σκοπό την κατά το δυνατό προσφορότερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου και τοπικού συμφέροντος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο».

Στην απάντησή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’-167), από 23-09-2013 καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας και οι υπάλληλοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας. Επίσης, δυνάμει της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις των νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία περιήλθαν από την 23-09-2013 στην Ελληνική Αστυνομία.

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 5 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται, ότι «Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως την 22-09-2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους Δήμους, η παράλληλα άσκηση μιας ή περισσοτέρων εκ των αρμοδιοτήτων.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα». Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 34280/28-08-2013 κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βάσει της οποίας ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία και έως την 22-09-2013 η παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία στους μνημονευόμενους σε αυτή Δήμους της χώρας.

Πάντως, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, ήδη από την 30-08-2013 και με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης κενού στον τομέα της τοπικής αστυνόμευσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε σχετική διαταγή προς όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, στην οποία δίνονταν κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές για πλήρη δραστηριοποίηση αυτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων αστυνόμευσης, των οποίων την αρμοδιότητα ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία (π.χ. παρεμπόριο, ηχορρύπανση, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.), τόσο για την περίοδο από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α έως και την 22-09-2013 όσο και μετά την οριστική κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι το Υπουργείο μας και την Ελληνική Αστυνομία αξιοποιείται ουσιαστικά και κατά τον πλέον επωφελέστερο για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών τρόπο η πλειοψηφία των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, που εντάχθηκαν στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκούσαν κατά το παρελθόν υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης σε επίπεδο Δήμου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο»

Πηγή: e-poli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου