Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Σε ΦΕΚ η ρύθμιση για το συνταξιοδοτικό των σχολικών φυλάκων – Τι θα πληρώσουν εργαζόμενοι και δήμοι για την αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνου

Αποτυπώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ρύθμιση που προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών και αφορά το συνταξιοδοτικό των σχολικών φυλάκων.

«Διαθέσιμοι» υπάλληλοι και ΟΤΑ θα «μοιραστούν» το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά του χρόνου απασχόλησης των σχολικών φυλάκων σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας.

Αν και δεν αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, το υπουργείο Εσωτερικών με πρόσφατη ανακοίνωσή του έχει υποστηρίξει ότι οι δήμοι θα λάβουν τα παραπάνω ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την πλευρά του οι σχολικοί φύλακες θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι ίδιοι έχουν κάνει λόγο για μια «ντροπολογία». Από τη στιγμή που οδηγούνται στην απόλυση, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν να εξαγοράσουν έως πέντε χρόνια συντάξιμο χρόνο.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο:

«To προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998.

Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξιμου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται αίτηση στους αρμόδιους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσοστά εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού της μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόμενες δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλομένου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου