Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Τροπολογία Μητσοτάκη: Αξιολόγηση ερήμην όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν αυτοαξιολογηθούν - Επίλυση της μετάταξης σε ανώτερο κλάδο χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 & για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Βελτιώσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης προβλέπονται σε τροπολογία, που κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», ενώ παραμένει η ποσόστωση στη συγκριτική βαθμολογία των υπαλλήλων.

Αξιολόγηση ερήμην όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν αυτοαξιολογηθούν


Με την τροπολογία διευκρινίζεται, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές δημοσίως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ότι οι εκθέσεις αξιολογήσεις του έτους 2013 δεν θα επιφέρουν καμία δυσμενή έννομη συνέπεια -μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα- για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους.
Αποσαφηνίζεται, επίσης, εκ νέου ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. Για το έτος 2014 η αξιολόγηση θα διενεργηθεί βάσει του νέου, πάγιου συστήματος που θα θεσπιστεί εντός των προσεχών μηνών.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και για τον λόγο αυτόν, προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης των υπαλλήλων που θα αξιολογηθούν στη χαμηλότερη κλίμακα. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι θα βαθμολογούνται με το νέο σύστημα αξιολόγησης με 9-10 έως το 25%, με 7-8 έως και το 60% και με 1-6 το 15%.
Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης των υπαλλήλων, με τη χαμηλότερη βαθμολογία, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, την επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης, την ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας, τη βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και την εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.
Επίσης, σημειώνεται ότι η τροπολογία προβλέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν προβεί στην αυτοαξιολόγηση. Εάν, δηλαδή, η αυτοαξιολόγηση δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η περαιτέρω διαδικασία (εισήγηση και αξιολόγηση των υπαλλήλων) δεν αναστέλλεται. Τα στοιχεία των αξιολογούμενων και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.
Τέλος, οι προθεσμίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης επανακαθορίζονται ως εξής:
- Έως την 1η Σεπτεμβρίου εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών
- Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός 15 ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται.
- Εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δείτε την τροπολογία:

Σημείωση: Με την τροπολογία αυτή επιλύεται και το θέμα που είχε προκύψει με την υποχρέωση έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 των υπαλλήλων σε ανώτερο κλάδο, καθώς στο ν.4275/2014 γινόταν αναφορά στον Υ.Κ. και όχι στον ΚΚΔΚΥ. Πλέον ισχύει αυτοδίκαια η μετάταξη και για τους δημοτικούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και οι δημοτικοί αστυνομικοί που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου