Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Απάντηση στην Ερώτηση 4 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους τελικούς πίνακες & τις ενέργειες της κυβέρνησης ώστε να μην απολυθεί κανείς δημοτικός αστυνομικός

Σας είχαμε ενημερώσει (δείτε σχετικά εδώ) για την Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κριτσωτάκη Μιχάλη, Μητρόπουλου Αλέξη, Στρατούλη Δημήτρη και Πετράκου Θανάση στις 16 Ιουνίου 2014 σε σχέση με τους τελικούς πίνακες στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών και τις ενέργειες της κυβέρνησης ώστε να μην απολυθεί κανένας. Η απάντηση ήρθε με καθυστέρηση γιατί ο φυσικός αποδέκτης της Ερώτησης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανίκανο για πολλοστή φορά να ανταποκριθεί στις ευθύνες του, παρέπεμψε στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης τα οποία, όπως είναι προφανές, δεν μπορούν να δώσουν λύση στο θέμα των συναδέλφων που απολύονται...

Δείτε την απάντηση του ΥΔιΜΗΔ εδώ (η οποία είναι γενικόλογη, άσχετη, και αναφέρεται και στην  εντοπιότητα(!) - άσχετο βέβαια θέμα με την Ερώτηση. Για πρώτη φορά(!) όμως ξεχνά να αναφερθεί στο άλλο μόνιμο άσχετο θέμα που διατυμπανίζει, αυτό της μοριοδότησης της σειρά τους 2010!).


Η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα και τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Ενέργειες Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 30/18-06-2014.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΣΤΡΑΤΟ ΥΛΗΣ και Θ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ και μας διαβίβασε με το υπ' αριθ. ΤΚΕ/Φ.2/17193 από 09-07-2014 έγγραφο του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'-167), από 23-09-2013 καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας και οι υπάλληλοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας. Επίσης, δυνάμει της παράγραφου 4 του ιδίου, οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις των νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία περιήλθαν από την 23-09-2013 στην Ελληνική Αστυνομία.

Κατόπιν αυτών, με την υπ' αριθμ. 6000/2/234-γ από 15-10-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β'-2631), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6000/2/234-ε από 28-11-2013 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β'-3030), καθορίστηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό.

Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι ο κοινός νομοθέτης, στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, δύναται να ρυθμίζει κάθε ζήτημα σχετικό με τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής για την πρόσβαση στην απασχόληση, είτε με τη μορφή αρνητικών όρων και απαγορεύσεων είτε με τη μορφή θετικών υποχρεώσεων, πριν από την επιλογή ή και κατά την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον αυτά ορίζονται επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, γενικά και κατά τρόπο αντικειμενικό και απρόσωπο, εφαρμόζονται δε σε όλους τους υποψηφίους και είναι συναφή προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος (Δ.Ε.Α. 634/2013 και 1955/2012).

Στο πλαίσιο αυτό, σας πληροφορούμε ότι με τη θέσπιση του αναφερομένου στην ερώτηση ηλικιακού κριτηρίου, αναφορικά με την ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στις τάξεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας επιδιώκεται η προστασία των εργαζομένων, η διασφάλιση της καταλληλότητας αυτών για άσκηση αρμοδιοτήτων αστυνομίας τάξης, που πρόκειται να τους ανατεθούν και η παροχή, προς τους πολίτες, ποιοτικών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ακολούθως, οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί υπέβαλαν αιτήσεις στους Ο.Τ.Α. από τους οποίους προέρχονταν, για την ένταξή τους σε Φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων συμπεριελήφθη και η Ελληνική Αστυνομία και κατ' εφαρμογήν της υπ' αριθμ. 6000/2/5250/3-ιγ από 03-02-2014 Πράξης του Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι για την ένταξή τους στο αστυνομικό Σώμα υπεβλήθησαν σε ψυχοτεχνακή δοκιμασία και υγειονομικές εξετάσεις, από τις αρμόδιες Επιτροπές, προς διαπίστωση της ικανότητας - καταλληλότητάς τους. Εν συνεχεία, οι πίνακες ικανών και μη ικανών διαβιβάστηκαν στο Α.Σ.Ε.Π. και την 26-05-2014 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εν λόγω Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής οι τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών, ανά φορέα υποδοχής του Δημοσίου, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Ελληνική Αστυνομία. Επίσης, χορηγήθηκε στους υποψηφίους προθεσμία 1 μηνός, ήτοι μέχρι 25-06-2014, για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας και μετά την εξέτασή τους από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια έπεται η έκδοση των οριστικών πινάκων.

Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. ΔΓΠΙΔΔ-Β.2.Δ-242-οικ. 13594-30.5.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Γ-673), η οποία εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου Ζ.2 (Ι.γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/20 12 (Φ.Ε.Κ. Α'-222), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'-74), τοποθετήθηκαν, προσωρινά, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 1542 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξής τους, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.

Κατ5 εφαρμογήν της ανωτέρω απόφασης καθώς και της 6000/2/234-γ/15-10~2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β'-2631), εκδόθηκε η υπ' αριθ. 6000/2/5250/8-α από 25-06-2014 Πράξη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία κλήθηκαν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί σε προετοιμασία προσωρινής τοποθέτησης (δακτυλοσκόπηση, αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης κ.λπ.) και στη συνέχεια, την 07-07-2014, παρουσιάστηκαν σε αστυνομικές Υπηρεσίες για προσωρινή τοποθέτηση.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η οριστική ένταξη των ανωτέρω πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία θα γίνει μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων, κατά τα προεκτεθέντα και την έκδοση σχετικής απόφασης, η οποία δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 04-08-2014
Αρ. Πρωτ.: 511


Ερώτηση: 30/18-06-2014

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 30/18-06-2014 Ερώτησης του κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. . Μ. Κριτσωτάκης, Αλ. Μητρόπουλος, Δ. Στρατούλης & Θ. Πετράκος, με θέμα: «Κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών-επικαιροποιημένοι τελικοί πίνακες» η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. ΤΚΕ/Φ.2/17193/09-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Ερώτηση ζητήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α72008) καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας για διορισμό υποψηφίων στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης το τριακοστό δεύτερο (32) έτος ηλικίας αυτών.

Σημειώνουμε ότι ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού υπαγορεύεται από την ιδιάζουσα φύση και τα καθήκοντα του εν λόγω προσωπικού.

Όμως, κατ' εξαίρεση και προκειμένου αφενός να απορροφηθούν οι ευρισκόμενοι σε διαθεσιμότητα Δημοτικοί Αστυνομικοί και αφετέρου να ενισχυθούν τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας με προσωπικό, με την υπ' αριθ. 90894/18-10-2013 (ΦΕΚ 2655 Β72013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερόμενων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης» ορίσθηκε αρχικά ως ανώτατο όριο ηλικίας, των προς ένταξη υπαλλήλων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας, το τεσσαρακοστό πέμπτο (45) ηλικίας τους. Εν συνεχεία τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., με την υπ'αριθ. 101650/28-11-2013 (ΦΕΚ 3032 Β72013) όμοια, ως προς την ηλικία των προς ένταξη υπαλλήλων και ορίστηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το πεντηκοστό (50) έτος. Τυχόν νέα τροποποίηση ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας των προς ένταξη Δημοτικών Αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της ιδιάζουσας φύσης του εν λόγω προσωπικού.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου