Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

«Απάντηση» στην Αναφορά Ξουλίδου επιστολής της ΠΟΑΣΥ για την προσωρινή τοποθέτηση των δημ. αστυνομικών στην ΕΛΑΣ: Στο ΣτΕ το Π.Δ. για έλεγχο νομιμότητας

Σας είχαμε ενημερώσει (διαβάστε σχετικά εδώ) για την Αναφορά της βουλευτή Σταυρούλας Ξουλίδου (Ανεξάρτητοι Έλληνες) επιστολής της ΠΟΑΣΥ για τη διαδικασία της προσωρινής τοποθέτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χωρίς να εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία και χωρίς να έχει εκδοθεί το Π.Δ. για τη σύσταση και λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Όπως έπραξαν οι αρμόδιοι υπουργοί και σε αντίστοιχη Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (δείτε εδώ τις γελοίες απαντήσεις), επέλεξαν να μην μπουν στην ουσία των καταγγελιών. Από την μέχρι τώρα ενασχόλησή μας με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο διαπιστώνει κανείς ότι με την έλευση του κ. Κικίλια στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, άρχισε ο ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και για το μόνο υπουργείο που διατηρούσε επίπεδο και έδινε ουσιαστικές απαντήσεις. Πάντως από την απάντηση πληροφορούμαστε ότι το προβλεπόμενο Π.Δ. έχει προωθηθεί στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας ενώ έχουν καταρτιστεί και προωθούνται υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας, η στολή και τα ατομικά εφόδια των ενταγμένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας πρώην Δημοτικών Αστυνομικών.

 Η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/19860

Σε απάντηση της 604/23-7-2014 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής κα Στ. Ξουλίδου με θέμα: «Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τη θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του ν. 4172/2013, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σκοπό να υλοποιηθεί άμεσα το νέο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων απέστειλε τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/10/οικ.22738/16.8.2013 και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/οικ. 29096/25.10.2013 (με ΑΔΑ: ΒΑΛΑΧ-8ΘΦ) εγκυκλίους, με τις οποίες περιγράφεται η διαδικασία και ζητείται η υποβολή αιτημάτων από τους φορείς αναφορικά με την άμεση κάλυψη λειτουργικών αναγκών, προκειμένου να καταστεί δυνατή αφενός η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς κινητικότητας και αφετέρου η ενίσχυση των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ελλιπούς στελέχωσης.

Ειδικότερα, με την ανακοίνωση 5/2013 (ΦΕΚ Β'2999/26.11.2013) που εξέδωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορούσε στην κινητικότητα των πρώην δημοτικών αστυνομικών κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ικανοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, το αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την επαρκή στελέχωση θέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος 4093/12 για την κάλυψη προσωρινών αναγκών μέσω του προγράμματος κινητικότητας, εξέδωσε τις αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης 1542 πρώην δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας του πολίτη , μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Η απάντηση του ΥΔΤ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ: Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών σε φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Συναφή ζητήματα.

ΣΧΕΤ.: Π.Α.Β. 604/ 23-07-2014.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σ. ΞΟΥΛΙΔΟΥ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η υπ' αριθμ. ΔΪΠΙΔΔ-Β.2.Δ-οικ.13594/30-5-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 673) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσωρινής τοποθέτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.2 (Ι.γ) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητας τους να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, εξεδόθη και η ανωτέρω-αναφερόμενη στην αναφορά Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι ήδη έχει καταρτιστεί το προβλεπόμενο από την παρ.1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 167) προεδρικό διάταγμα, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου θα ενταχθεί το προσωπικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού, που, κατά βάση, είναι εκείνες τις οποίες το προσωπικό αυτό ασκούσε με την προηγούμενη ιδιότητά του (άρθρο 1 του ν. 3731/2008) το οποίο και έχει προωθηθεί για την κατά το νόμο επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έχουν καταρτιστεί και προωθούνται υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας, η στολή και τα ατομικά εφόδια των ενταγμένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας πρώην Δημοτικών Αστυνομικών.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 167), παρέχεται, στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, νομοθετική εξουσιοδότηση, προς έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της συγκεκριμένης παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, καθώς και άλλο σχετικό θέμα.

Επιπροσθέτως, κατ' εφαρμογή της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ-Β.2.Δ-οικ. 13594/ 30-5-2014 απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β' 673), καθώς και της 6000/2/234-γ/15-10-2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 2631) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 6000/2/234-ε/28-11-2013 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β' 3030), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6000/2/5250/8-α από 25-06-2014 Πράξη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία καλούνται οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί σε προετοιμασία προσωρινής τοποθέτησης (κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων, δακτυλοσκόπηση, αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης). Με την διοικητική αυτή πράξη εκλήθησαν να εμφανιστούν, την 07-07-2014, στους Φορείς υποδοχής για προσωρινή τοποθέτηση.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, την ανωτέρω ημερομηνία (07-07-2014) παρουσιάστηκαν στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 1.511 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, από τους 1.542 που συμπεριελήφθησαν στους ονομαστικοποιημένους πίνακες του ΑΣ.Ε.Π., καθότι 31 εξ'αυτών δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία. Από τους ανωτέρω επιθυμούντες την ένταξή τους στο αστυνομικό Σώμα 752 παρουσιάστηκαν σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης (Γ.Α.Δ.) Αττικής, 129 στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και 630 στις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Πλέον αυτών, με σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκαν, προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες, οδηγίες για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, που, μεταξύ άλλων, αφορούν στη χορήγηση των αδειών που δικαιούται το εν λόγω προσωπικό από την προσωρινή τοποθέτησή του έως και την 31-12-2014, τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης (τόπο κατοικίας, ανάγκες αστυνόμευσης κάθε περιοχής κ.λπ.), το ωράριο εργασίας, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο άσκησής τους.

Η οριστική ένταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία θα γίνει με σχετική Απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου του Σώματος, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει την κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων από την αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με πνεύμα κατανόησης, προς το προσωπικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που τοποθετήθηκε προσωρινά στην Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τις προσπάθειες μας, συνεργαζόμενοι με τα συναρμόδια Υπουργεία σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με στόχο την ομαλή ένταξη του εν λόγω προσωπικού στο αστυνομικό Σώμα, την προστασία των δικαιωμάτων του και την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου