Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή Κ. Βιρβιδάκη (Ν.Δ.) για τη μεταφορά στην Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας

Σας είχαμε ενημερώσει (δείτε εδώ) για την Ερώτηση του βουλευτή βουλευτή Κ. Βιρβιδάκη (Ν.Δ.) για τη μεταφορά στην Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και την απώλεια εσόδων στους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα ο βουλευτής ερωτούσε:
« 1. Ασκούνται κανονικά από την Ελληνική Αστυνομία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που μεταφέρθηκαν στις 23/9/2013;
2. Έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των Δήμων με τις προαναφερθείσες αλλαγές;
3. Πως αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, εξοπλισμός κτλ) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;
4. Πόσοι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόρισαν παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων εκ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου;
5. Έχουν εκδοθεί εγκύκλιες οδηγίες που να αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 81 και αν ναι ποιες είναι αυτές;»

Παραθέτουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ξεχωρίζει η απάντηση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διαθέτει στοιχεία ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στα έσοδα των OTA και  για την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία. Επίσης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ισχυρίζεται ότι έχει δοθεί εντολή από τις 30 Αυγούστου 2013 για την πλήρη δραστηριοποίηση της ΕΛ.ΑΣ στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.


Η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ : Ανάθεση αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελληνική Αστυνομία. Ενέργειες Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 1118/16-07-2014.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. Α'-167), από 23-09-2013 καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας και οι υπάλληλοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας. Επίσης, δυνάμει της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις των νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία περιήλθαν από την 23-09-2013 στην Ελληνική Αστυνομία.

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 5 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται, ότι «Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως την 22-09-2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους Δήμους, η παράλληλα άσκηση μιας ή περισσοτέρων εκ των αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα». Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 34280/28-08-2013 κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βάσει της οποίας ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομίας και έως την 22-09-2013 η παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία στους μνημονευόμενους σε αυτή Δήμους της χώρας.

Πάντως, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, ήδη από την 30-08-2013 και με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης κενού στον τομέα της τοπικής αστυνόμευσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε σχετική διαταγή προς όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, στην οποία δίνονταν κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές για πλήρη δραστηριοποίηση αυτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων αστυνόμευσης, των οποίων την αρμοδιότητα ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία (π.χ. παρεμπόριο, ηχορρύπανση, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.ά), τόσο για την περίοδο από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α. έως και την 22-09-2013 όσο και μετά την οριστική κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

 Τέλος, επισημαίνεται, ότι από το Υπουργείο μας και την Ελληνική Αστυνομία αξιοποιείται ουσιαστικά και κατά τον πλέον επωφελέστερο για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών τρόπο η πλειοψηφία των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, που εντάχθηκαν στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκούσαν κατά το παρελθόν υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης σε επίπεδο Δήμου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αθήνα, 08 - 08 - 2014 
Αριθ. πρωτ.: 967/2014

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1118/16-07-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στα έσοδα των OTA. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Θα θέλαμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι κατ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν τυχόν απώλεια των εσόδων τους, αφενός με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας από την ΕΛ.ΑΣ με την παράλληλη πρόβλεψη ότι δεν θίγονται τα έσοδα των δήμων, και αφετέρου με την πρόβλεψη της δυνατότητας της ανάθεσης άσκησης κάποιων από τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας σε δημοτικούς υπαλλήλους, που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του δημάρχου. Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρο 102) διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και διαχείριση εν γένει της περιουσίας τους με σκοπό την κατά το δυνατό προσφορότερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου και τοπικού συμφέροντος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου