Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διάθεση άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Δ/νση Στήριξης της Βιομηχανίας Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού
Τμήμα :Α 
Πληροφορίες: Α. Σέρβος  
Τηλ.επικ.: 210 6965887 
Fax: 210 6965961
 e-mail: servos_a@ypan.gr 
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 
Ταχ.Κώδικας: 101 92
Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Τ.Κ 10180  
Τηλ.: 210 3332786FAX: 2103332760

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αθήνα, 4/1/2013
 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 14880/933

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α702.03.2011) για την Διάθεση - Πώληση - Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων»

ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'32/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 αρ. 4 του Ν. 4038/2012, με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της κατά νόμο διάθεσης - πώλησης - διανομής άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα, μεταξύ των καταργηθέντων περιορισμών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
2.Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - Αρθρο 2 του ν. 3919/2011
Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α'24).
Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τροφίμων και ποτών όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη ΥΙΥ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
 Σπύρος Ευσταθόπουλος


Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου