Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη μίας θέσης ΠΕ και μίας θέσης ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο στο Δήμο Λάρισας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008/τ’ Α’), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας σε Δημοτική Αστυνομία άλλου Δήμου ή Κοινότητας τουριστικής περιοχής, θα προβεί στην κάλυψη, με απόσπαση, μίας θέσης κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και  μίας θέσης κλάδου  ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων, για τη φετινή τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.  
          Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Α. Να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας,
Β. Να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου της οργανικής τους θέσης,
Γ. Να έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία τους,
Δ. Να μην είναι οι μοναδικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στον κλάδο τους.
        Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού (2ος όροφος, τηλ.2413500204) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας γνωστοποίησης.

   Η παρούσα να δημοσιευτεί
   στην Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
   την 10 / 01 /2013    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ      
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου