Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος ΥΔΜΗΔ για την επικαιροποίηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/οικ.2063

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων»

Έχει διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δεν έχουν πάντοτε την απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα ώστε, όταν απαιτείται, να επιτυγχάνεται η σωστή και ταχεία επεξεργασία τους.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, είναι δε πρόσφορα για την αξιολόγηση και κρίση των υπαλλήλων, από το αρμόδιο όργανο, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

Η πληρότητα των προσωπικών μητρώων είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης. Για το λόγο αυτό απαιτείται, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013, να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, οι οποίοι θα κριθούν για επιλογή για τις θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Σχετικά με την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων, τονίζεται ιδιαιτέρως η ανάγκη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με:

Τίτλους σπουδών.
Ειδικότερα:

1) Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον υπάλληλο βαθμολογία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθμολογηθεί με τη βάση της αντίστοιχης αξιολογικής κλίμακας της Σχολής που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών.

2) Σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας με αυτή της ημεδαπής. Διαφορετικά, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθμός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. ο βαθμός πέντε (5).

3) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Συνεπώς, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος είτε το δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είτε πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Την αξιολόγηση των προσκομιζομένων από τους υπαλλήλους τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας. Ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή των υπηρεσιών στην ενημέρωση των υπαλλήλων για την προσκόμιση δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που αφορούν:
- Στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.
- Στην παρουσίαση εισηγήσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια – ημερίδες.
- Στην συμμετοχή τους σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας (εσωτερικού – εξωτερικού) ή σε όργανα διοίκησης ν.π.δ.δ.
- Στην υποβολή, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, αντιγράφων των δημοσιεύσεων, προκειμένου για συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις).

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να καταγράψουν για κάθε υπάλληλο που κατέχει θέση ευθύνης τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος αυτός άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα, είτε μετά από επιλογή από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ή Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο) ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, είτε με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. Επιπρόσθετα, πρέπει να καταγραφεί ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

Τέλος, τονίζεται ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων σχετικά με τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα που τέλεσαν και πειθαρχικές ποινές που τυχόν τους επιβλήθηκαν καθώς και με τις αναρρωτικές άδειες που έλαβαν.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Ο Υπουργός     
Αντώνης Μανιτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου