Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Καλλικράτη που επρόκειτο να ασκήσουν οι ΟΤΑ από 1-1-2013

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αφού απ'ότι φαίνεται η Βουλή των Ελλήνων είναι πλέον καθαρά διακοσμητική) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, αναστέλλεται η εφαρμογή από τους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων που στο Νόμο «Καλλικράτη» προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από 1 Γενάρη του 2013. Στο εξής, για να αποδοθούν αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να προηγηθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 της σχετικής Πράξης (ΦΕΚ Α' 256/31.12.12) ορίζεται:


Άρθρο 1
Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του ν. 3852/2010

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.
2. Mε όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δεκάδες αρμοδιότητες που προβλεπόταν να μεταφερθούν στους ΟΤΑ από την Πρωτοχρονιά, αλλά αναστέλλεται η εφαρμογή τους μέχρι να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ:
 • Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατώv.
 • Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
 • Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
 • Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 • Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.
 • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία
 • Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων
 • Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων
 • Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου