Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Βίαιη μεταφορά των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ (μεταξύ αυτών και το ΤΑΔΚΥ) με πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Στην ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) του ταμείου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) προχωρά από 1/1/13 το Υπ. Εργασίας.

Από την άλλη ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ως η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου μια σειρά Ταμεία επικουρικής ασφάλισης να μετατραπούν σε επαγγελματικά.

Έτσι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, εξ αφορμής της θέσης σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 256 31.12.2012) εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμποροϋπάλληλοι, καθώς μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου δεν υποβλήθηκαν αρμοδίως καταστατικό και αναλογιστική μελέτη για τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

Από την άλλη και με δεδομένο ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσει των ασφαλισμένων υπέβαλαν καταστατικά και αναλογιστικές μελέτες δίνεται η δυνατότητα στα εξής Ταμεία να μετατραπούν σε επαγγελματικά:
  • Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ).
  • Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ).
  • Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ).
  • Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ).
  • Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ).
  • Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ).
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) ως προς την επικουρική ασφάλιση.
Βέβαια, για να μετατραπούν σε επαγγελματικά με βάση την εγκύκλιο θα πρέπει η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να έχουν ολοκληρώσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου τις σχετικές διαδικασίες.

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην αλλαγή του χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης, την απώλεια του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της και την μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό. Επίσης αντιτίθεται στην εισαγωγή της επαγγελματικής ασφάλισης στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, την καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων και τη δραματική μείωση των επικουρικών συντάξεων.

Αναδημοσίευση από: ΑΣΚ-ΟΤΑ

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στη Δι@ύγεια:

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Κατόπιν αιτήματος των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων τους εξαιρέθηκαν από την ένταξη στο ΕΤΕΑ οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΝΠΤ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ, το ΤΕΑΔΥ και οι Τομείς του ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, καθώς και το ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική ασφάλιση.

Ωστόσο, ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα από τα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002 στοιχεία, δηλαδή καταστατικό και αναλογιστική μελέτη παρά τα σχετικά έγγραφα (Α.Π. Φ51000/12138/169/1-6-2012 και Φ51000/οικ.20698/301/18-9-2012) του Υπουργείου, με τα οποία επισημαίνετο ότι οι καθυστέρηση και αδράνεια ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία, θα είχε ως αντίκτυπο την μη ομαλή καταβολή των συντάξεων.
Για το λόγο αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η υπαγωγή στο ΕΤΕΑ όσων ταμείων δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ουσιαστική μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Ιανουαρίου 2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ, καθώς μέχρι 31.12.2012 δεν υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων τους καταστατικό και αναλογιστική μελέτη για την μετατροπή τους σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

Κατεβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου