Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης ενός υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αλεξανδρούπολη 17-1-2013
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                              Αριθ. πρωτ. :   2554
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                                  
Τ. Κ. 681 00  - Αλεξανδρούπολη                                             


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο, διάρκειας έξι (6) μηνών.

I.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31-1-2013, ημέρα Πέμπτη.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μητρώου & Διαδικασιών Προσωπικού, (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, Τ. Κ. 68 100, τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2551064190, 2551064162, 2551064163), επισυνάπτοντας βεβαίωση ότι, έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, δεν είναι μοναδικοί υπάλληλοι του κλάδου τους καθώς και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου