Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ στον Υπ.Εσωτερικών για καταγγελίες περί απασχόλησης καθαριστριών σχολείων ως εργάτες καθαριότητας (π.χ. συνοδοί απορριματοφόρων)


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 868

Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.

Κοινοποίηση:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των σχολείων, δεχόμαστε καταγγελίες εργαζομένων (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) ότι δέχονται εντολές για την απασχόλησή τους είτε ως εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων, οδοκαθαρισμός) είτε ως εργάτες καθαρισμού κήπων ή άλλων εξωτερικών χώρων.

Τελευταία φαινόμενα είναι η προσπάθεια τόσο του Δήμου Καλαμαριάς όσο και του Δήμου Νεάπολης-Συκεών να τους απασχολήσουν σε άλλα καθήκοντα από αυτά που προβλέπει η ειδικότητά τους, αλλά και το άρθρο 49, παρ.11α του Ν.3943/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.11α του Ν.3943/2011 προβλέπεται:
“11α. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α.ι. του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό, κατά  το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».”

Επειδή η διάταξη είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι μπορούν να απασχοληθούν, στο διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, μόνο για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, καλείται το Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. με εγκύκλιό του στους Δήμους όλης της χώρας να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες σημειώνοντας ότι είναι αδύνατη η απασχόλησή τους  ως εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων, οδοκαθαρισμό κ.λπ.) και ως εργάτες κήπων.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο καλούνται να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης του Ν.3943/2011 αλλά και να ενημερώνουν την Ομοσπονδία.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος       Ιωάννης  Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου