Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Εγκύκλιος Υ.Δι.Μ.Η.Δ. για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ. 13052 

ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, παρακαλούνται οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα εν λόγω συμβούλια που θα συγκροτηθούν για την χρονική περίοδο 1-1-2013 έως 31-12-2014.

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των εν λόγω εκπροσώπων των υπαλλήλων ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 (ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-90 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι μέχρι 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 της παρ. 6 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54Α’/14-3-2012), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ.4 του ν.3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν.4057/2012, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Η Γενική Γραμματέας
Ευσταθία Μπεργελέ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου