Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Εξώδικη δήλωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την απόφαση του Γεν. Συμβουλίου να μην ενταχθεί το ΤΑΔΚΥ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ: 837

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία:

 «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Καρόλου 24) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1.Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ρουπακιώτη Αντώνη που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 29) και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Τ.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς 9-11) και εκπροσωπείται νόμιμα
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 10) και εκπροσωπείται νόμιμα και
4. Το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., Τομέας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 10) και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 21) και εκπροσωπείται νόμιμα.

1. Είμαστε η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Μέλη μας είναι τα σωματεία (συνδικαλιστικές οργανώσεις) των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
2. Οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, τα μέλη δηλαδή των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία είναι μέλη μας, υπάγονται στον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ). Λαμβάνουν από αυτό την επικουρική σύνταξή τους.
3. Με το άρθρο 35 του Ν.4052/2012 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 41/00-00-2012) συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης» (Ε.Τ.Ε.Α.). Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του ορίστηκε η 1-7-2012.
 4. Με το άρθρο 36 παρ.1 του ίδιου Νόμου εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α., «από την έναρξη λειτουργίας του», μεταξύ άλλων, το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. «και οι τομείς αυτού «Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ.». Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι μπορούν «τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Ταμεία, Τομείς και κλάδοι με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε Ταμείου ή Τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη».
5. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 έλαβε την απόφαση να μην ενταχθεί το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., που είναι Τομέας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., στο Ε.Τ.Ε.Α. Την απόφαση αυτή την γνωστοποιεί με την παρούσα εξώδικη δήλωση.
6. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή προς πάσα κατεύθυνση, ότι μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου να μην ενταχθεί το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α., είναι νομικά και ηθικά ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε παρέμβαση στα αποθεματικά του Ταμείου, τα οποία αποτελούν περιουσία των ασφαλισμένων, που το κράτος δια των οργάνων του δεν δικαιούται να διαθέτει κατά το δοκούν, ασκώντας πολιτική σε τομείς άσχετους από αυτούς για τους οποίους οι ασφαλισμένοι έχουν επί σειρά ετών καταβάλει εισφορές. Τονίζουμε δε, ότι επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας, σε περίπτωση, μιας τέτοιου αυθαιρέτου παρεμβάσεως, που θα απομειώσει τα αποθεματικά του ως άνω Ταμείου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Ε.Τ.Ε.Α., το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και τον Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ., αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την στην έκθεσή του επίδοσης.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ    ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου