Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Εκλογή των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 23401 

ΘΕΜΑ: Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3584/2007 αλλά και την αριθ. 24405/20-5-2011 ( ΦΕΚ 1271 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012.

Στο άρθρο 18 της με αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ από το έτος 2012 και μετά γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, καθώς η με αριθμ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β’) όμοιά της καταργήθηκε.

Ως εκ τούτου και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της με αριθμ. 24405/20-5-2011 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή την κατάρτιση των πινάκων εκλογέων) για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, που θα αποτελέσουν από 1η Ιανουαρίου 2013 τα νέα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων, πλην του βοηθητικού προσωπικού.

Ενόψει των ανωτέρω στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί :
1. το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, και
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των ειδικοτήτων, πλην των ειδικοτήτων που ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Δ΄.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην ως άνω υπουργική απόφαση καθώς και την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή προθεσμιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου