Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Κατάρτιση προσωρινών πινάκων κατάταξης & διάθεσης της Ανακοίνωσης 15/2014 (κινητικότητα δημοτικών αστυνομικών) - 12 ως 16 Δεκέμβρη οι ενστάσεις

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β' 2526)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 15/2014 Ανακοίνωση), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι κατήρτισε: α) προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) προσωρινούς πίνακες διάθεσης, γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και δ) πίνακα απορριπτέων λόγω διάθεσης στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης Κινητικότητας 5/2013.


Η καταχώρηση των υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 12 Δεκεμβρίου έως και την πάροδο της 16ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης.

Πηγή: Α.Σ.Ε.Π.

Σημείωση: Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 118 είναι οι αδιάθετοι που εντούτοις παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων, ενώ οι απορριπτέοι λόγω επιτυχίας στην Ανακοίνωση 5/2013 ανέρχονται σε 94. 

Σχόλιο: Όπως και στους αρχικούς πίνακες της Ανακοίνωσης 5/2013 υπάρχει μοριοδότηση για το γραπτό διαγωνισμό προ ΑΣΕΠ, που αφαιρέθηκε εκ των υστέρων και από αναρμόδια όργανα στην 5/2013, κάτι που αναμέενεται να συμβεί και στην 15/2014, με συνέπεια τη σημαντική τροποποίηση των αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου