Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Ανάλυση διατάξεων τροπολογίας του ΥΔιΜΗΔ: Τι αναφέρει επακριβώς η τροπολογία για την παράταση της διαθεσιμότητας των δημοτικών αστυνομικών

Σας ενημερώσαμε χθες για το δελτίο τύπου σε σχέση με την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας, στο οποίο φέρεται να επεκτείνεται αόριστα και ο χρόνος διαθεσιμότητας των δημοτικών αστυνομικών που δεν υπέβαλαν αίτηση. Η διάταξη αφορά τους δημοτικούς αστυνομικούς που διορίστηκαν πρόσφατα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά υπάρχει η εξής αντίφαση: Ενώ στο κείμενο της τροπολογίας γίνεται αναφορά στους δημοτικούς αστυνομικούς του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάνει μνεία μόνο σε αυτούς των κατηγοριών ΠΕ & ΤΕ, δημιουργώντας σύγχυση. Σύγχυση υπάρχει και με τις ημερομηνίες, καθώς η παράταση ισχύει μέχρι 31.3.2015 (και όχι 31.12.2015 όπως είχε γραφεί).

Θυμίζουμε τι αναφέρει ακριβώς το άρθρο 70 του ν. 4257/2014:

Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006, διορίζονται στους οικείους Δήμους και τίθενται σε διαθεσιμότητα από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.


Το κείμενο της τροπολογίας:

Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται μέχρι την 31-3-2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του παρόντος νόμου χρόνο.


Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας, για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του άρθρου 70 του ν. 4257/2014,  παρατείνεται μέχρι την 31-3-2015, εφόσον έληξε σε προγενέστερο των προτεινόμενων ρυθμίσεων χρόνο.

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία:

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία μετάταξης-μεταφοράς των υπαλλήλων που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες έως σήμερα Ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας μέρους των ως άνω υπαλλήλων λήγει στις 14.12.2014, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα πλήρωσης θέσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Τέλος, η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των προτεινομένων διατάξεων που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας, αναφέρει:
  • Πρόβλημα που αντιμετωπίζεται: «Ενώ παρατηρείται έλλειψη προσωπικού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν έχουν καταφέρει να δηλώσουν την προτίμησή τους για μετακίνηση σε φορέα της επιλογής τους». 
  • Συνέπειες διάταξης: «Ταυτοχρόνως αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος υπαλλήλων που ευρίσκονται σε διαθεσιμότητα, στους οποίους δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να δηλώσουν φορέα προτίμησης για την κατάταξή τους, και η έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται σε ορισμένες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας».
Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας μέχρι να δούμε το τελικό κείμενο, όπως θα ψηφισθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ισχύει.

Τέλος, προς αποφυγή παρανόησης επισημαίνεται ότι η παράταση της διαθεσιμότητας για όσους υπαλλήλους δεν υπέβαλαν αίτηση χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ισχύει και για τους δημοτικούς αστυνομικούς που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή.

Γ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου