Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Γκάφα ολκής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου; Σε ΦΕΚ τεύχους Β΄(!!!) η μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών

Εκδόθηκε σήμερα ακόμη ένα Φ.Ε.Κ. μετάταξης για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, αυτό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το οποίο έχει την εξής μοναδική πρωτοτυπία: Να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τεύχους Β΄, και όχι Γ΄!!! Και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 3511/29.12.2014.

Η βεβιασμένη προσπάθεια έκδοσης των ΦΕΚ λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής, αγνοώντας μάλιστα πρόσφατες διατάξεις που επηρεάζουν τους οριστικούς πίνακες, υποδηλώνει μία πανικόβλητη προσπάθεια να δημοσιευθούν οι πράξεις μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών πριν τις εκλογές, προσδοκώντας ίσως να αδράξουν κάποια ψήφο «ευαρέσκειας» από υπαλλήλους-ομήρους επί 15 μήνες.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεν αναγράφει μέχρι πότε μπορούν να εμφανιστούν οι νεοδιοριζόμενοι, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ειδοποιούνται σχετικά τηλεφωνικά.

Σε ΦΕΚ τεύχους Β' πάντως δημοσιεύονται αποφάσεις σύστασης των θέσεων, αλλά αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες αποφάσεις μετάταξης τεύχους Γ'. Αναλόγως τι έχει συμβεί, θα εξαρτηθεί αν θα ακολουθήσει άμεσα και δημοσίευση σε τεύχος Γ', ή αν χρήζει ανάκλησης η συγκεκριμένη απόφαση.

Δείτε τη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3511/2014):


Ας δούμε τη διάκριση των τευχών του Εθνικού Τυπογραφείου:

Στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β) δημοσιεύονται:
α)τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,
β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν,
γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο,
δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων,
ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,
στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,
ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο,
η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η καταχώρηση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.


Στο ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ (Γ) δημοσιεύονται:
α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
β) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών,
γ) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,
ε) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,
στ) οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
ζ) οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων,
η) οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από το νόμο,
θ) σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή παρασήμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου