Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του Ν.4172/2013 (δηλαδή έως 23.7.2013), υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998.

Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξιμου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο οποίο ανήκει η έδρα του εργοδότη, για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση (ΕΤΕΑ−τ. ΕΤΕΑΜ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Η σχετική αίτηση δεν ανακαλείται, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης. Σε περίπτωση που η επικουρική ασφάλιση δεν αφορά το τ. ΕΤΕΑΜ, η αίτηση για την αναγνώριση διαβιβάζεται από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑ

Δείτε τη σχετική απόφαση (αριθ. Φ.11321/19937/1443, ΦΕΚ Β' 3169/2014):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου