Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση του ν. 4310/2014 με ρύθμιση για την παράταση του προγράμματος εθελοντικής (αυτοδιοικητικής) κινητικότητας ως τις 19-12-2014

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 258/08.12.2014 τεύχος Α’ ο Νόμος 4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 92 του νόμου, τίθεται νέα χρονική περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 27.11.2014 έως και την 19.12.2014.

Οι μεταβολές που επέρχονται με το ανωτέρω άρθρο είναι οι εξής:

α. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται έως και την 19.12.2014.

β. Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τη μετάταξη, από την επομένη εργάσιμη ημέρα υποβολής της αίτησης και μέχρι την 31.12.2014.

γ. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του Προγράμματος της Εθελοντικής Κινητικότητας προέκυψε ζήτημα με τη δημοσίευση αποφάσεων των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, ως φορέων υποδοχής, που έχουν εκδοθεί έως τις 3-10-2014, το οποίο αντιμετωπίζεται με την εν λόγω διάταξη. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές που εκκρεμούν προς δημοσίευση, ολοκληρώνονται με τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την ψήφιση του άρθρου στη Βουλή, ήτοι από 27.11.2014.

Δείτε και τη σχετική εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.:
Επιπλέον με την παρ.1 του άρθρου 55 του νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Τέλος ορίζεται ότι το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 διατηρείται. 

Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου