Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Σε ΦΕΚ και η μετάταξη/μεταφοράς θέσης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 1759/2014) δημοσιεύθηκε σήμερα με ημερομηνία 29.12.2014 και η απόφαση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών που τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Α. Μετατάσσονται υπάλληλοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμενες με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια εργασιακή σχέση και βαθμό που κατείχαν, ως ακολούθως:
 Β. Καθορίζεται προθεσμία για την εμφάνιση των ανωτέρω μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Γ΄ 1759/2014):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου