Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσίευση των νόμων με τις ρυθμίσεις για παράταση της διαθεσιμότητας και την -υπό προϋποθέσεις- δυνατότητα παραμονής στα Καταστήματα Κράτησης

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.201) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα & Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», μεταξύ των διατάξεων του οποίου είναι και η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουν -υπό προϋποθέσεις- στα Καταστήματα Κράτησης οι δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε αυτά με βάση τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013.

Επίσης δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)  «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», που περιέχει και τη  ρύθμιση για την παράταση της διαθεσιμότητας για τους δημοτικούς αστυνομικούς που διορίστηκαν πρόσφατα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά και για όσους υπαλλήλους δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς θέσης χωρίς δική τους υπαιτιότητα

Στο άρθρο 56 του Νόμου 4315/2014 ορίζεται:

Στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 προστίθεται δέκατο έκτο εδάφιο ως εξής:
«Οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οπαίοι μέσω του προγράμματος κινητικότητας τοποθετήθηκαν, βάσει των προσωρινών πινάκων, στα Καταστήματα Κράτησης δύνανται, μετά από αίτησή τους, να παραμείνουν στις Υπηρεσίες, στις οποίες τοποθετήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους νέους οριστικούς πίνακες διάθεσης και οι συγκεκριμένες θέσεις είναι κενές.»

Δείτε αναλυτική ανάρτηση για την παραπάνω διάταξη εδώ.


Στο Νόμο 4316/2014 και στο άρθρο 67 (που λόγω πρωτοφανούς προχειρότητας φέρει τον ίδιο τίτλο(!!!) που φέρει και ο νόμος, δηλαδή «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», ενώ ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης), ορίζεται:

«4. Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του παρόντος νόμου χρόνο.»
Δείτε αναλυτική ανάρτηση για την παραπάνω διάταξη εδώ.

Κατεβάστε του νόμους από το Εθνικό Τυπογραφείο:

Σχόλιο: Με την έκδοση του νόμου 4315/2014 αποδεικνύεται για πολλοστή φορά η ανεπάρκεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς οι φορείς προέβησαν σε έκδοση των ΦΕΚ ελλείψει αντίθετων οδηγιών, χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα να εφαρμοστεί η διάταξη για την παραμονή στα Καταστήματα Κράτησης. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον πανικό λόγω των επικείμενων εκλογών. Οι -λίγοι- συνάδελφοι που τους αφορά η διάταξη καλό θα ήταν να προχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σε αιτήσεις παραμονής, άσχετα αν έχουν δημοσιευθεί τα ΦΕΚ μετάταξής τους ή όχι, αλλά πριν υπογράψουν ανάληψη υπηρεσίας στο νέο φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου