Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν οι νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης & διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β' 2999)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι μετά την παραλαβή στοιχείων από τα επτά (7) Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΤΕΥΣ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (φορείς προέλευσης), προέβη στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών και στην κατάρτιση

α) του νέου οριστικού πίνακα κατάταξης, β) του νέου πίνακα απορριπτέων. Οι εν λόγω Πίνακες διαβιβάσθηκαν στα δώδεκα (12) ΤΕΥΣ των φορέων υποδοχής τα οποία κατήρτισαν: γ) νέο οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων καθώς και δ) νέο πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι εν λόγω πίνακες ενοποιήθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), όπως ισχύει.

Οι νέοι οριστικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.

Πηγή: Α.Σ.Ε.Π.

Να ενημερώσουμε ότι νωρίτερα εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» με την οποία μεταβάλλεται η Διεύθυνση από την οποίο προέρχεται ο γραμματέας του τριμελούς (ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην πρόσφατη αλλαγή του οργανογράμματος του υπουργείου).

Στη συνέχεια αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ορίζει τα νέα μέλη του τριμελούς, σύμφωνα με την οποία αλλάζουν τα 2(!) από τα 3 μέλη του μαζί με τους αναπληρωτές τους, καθώς και η αναπληρωτής γραμματέας. Αμετάβλητα παραμένουν μόνο τα μέλη που προέρχονται από το ΑΣΕΠ. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση γίνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών (Ανακοίνωση 5/2013) προκαλεί εύλογα ερωτηματικά...

Δείτε αν θέλετε τις αντίστοιχες αποφάσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου