Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ για την κατάργηση της επιπλέον εισφοράς 1% για κάθε έμμεσο ασφαλισμένο που καταβάλλεται για την υγειονομική περίθαλψη στο ΤΥΔΚΥ

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1270

Προς:
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Γιάννη Βρούτση
 Σταδίου 29
101 10 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
Διοικητή του Ι.Κ.Α.
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
Αγίου Κωνσταντίνου 8
102 41 – Αθήνα

Θέμα: «Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση του σχετικού άρθρου του Β.Δ. 18/1950 περί επιπλέον ποσοστού κράτησης ασφαλισμένου 1% για κάθε έμμεσο μέλος.»
 
Κύριε Υπουργέ,
Το έτος 1944 συστήθηκε το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.1726/1944, ως Νομικό Πρόσωπο, που αποσκοπούσε στην παροχή μηνιαίων ισόβιων παροχών και εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων εις τους εξερχόμενους από την υπηρεσία ασφαλισμένους σε αυτό ή σε περίπτωση θανάτου στις οικογένειές τους (άρθρο 1).
  Με το άρθρο 19 του Νόμου 796/1948 συστήθηκε στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. κλάδος ασθενείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Α.Δ.Κ.Υ.). Με την παρ.4 του άρθρου 4 του Β.Δ. 18 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 53/22-2-1950 καθορίστηκε η «εισφορά των ησφαλισμένων διά τα δικαιούμενα περιθάλψεως μέλη της οικογενείας των , εξ ενός τοις εκατόν (1%) επί των αποδοχών ή συντάξεως αυτών δι’ έκαστον ησφαλισμένον μέλος».
  Ο κλάδος ασθενείας Κ.Α.Δ.Κ.Υ., το έτος 1984 (άρθρο 1 του Ν.1422/1984) κατέστη αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου ως άνω Νόμου, από την 1-1-1985 τα ασφαλιζόμενα στον ως άνω κλάδο πρόσωπα, κατέστησαν ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ενώ με την παρ.2 του άρθρου 3 ορίστηκε ότι «θα καταβάλλονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. οι εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Κ.Α.Δ.Κ.Υ.». Επίσης  με το άρθρο 5 αυτού το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Κ.Α.Δ.Κ.Υ. μεταβιβάστηκε από την 1-1-1985 στο νέο Ταμείο.
 Με το Π.Δ. 501/1989 εγκρίθηκε ο οργανισμός του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., το οποίο συνέχισε να λειτουργεί αυτοτελώς μέχρι το έτος 2008, οπότε με την διάταξη του άρθρου 125 του Ν.3655/2008 κατέστη Τομέας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του σχετικού άρθρου οι ασφαλισμένοι του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μεταφέρονται στην ασφάλιση του συσταθέντος Τομέα.
Τέλος,  με  την  παρ.4 του  άρθρου  25  του  Ν.3918/2011  στον Ο.Π.Α.Δ.  συστάθηκαν εκ νέου Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Επίσης με το άρθρο 17 του Νόμου αυτού, συστήθηκε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» αρμόδιο να χορηγεί τις παροχές σε είδος στου ασφαλισμένους εκτός των άλλων και του Ο.Π.Α.Δ., επομένως και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Με την αριθμ.: Φ.90380/7605/931/30-1-2012, (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 96/31-1-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας έγινε ο ορισμός των ποσοστών επιμερισμού των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη μεταξύ Ο.Π.Α.Δ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με την υποπαράγραφο 2γ του ιδίου Νόμου ορίστηκε ότι «το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ΒΔ 18/1950, όπως ισχύουν, ποσοστό εισφοράς 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή των καταβαλλόμενων συντάξεων για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας των ασφαλισμένων στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Τέλος, με την διάταξη του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.8 του Ν.4254/2014 καταργήθηκε ο Ο.Π.Α.Δ. ενώ συστήθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως αυτοτελείς φορείς με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Στην παράγραφο 7 της ιδίας ως άνω υποπαραγράφου προβλέφθηκε, ότι οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και κάθε άλλο έσοδο των τομέων του Ο.Π.Α.Δ. περιέρχεται στους αντίστοιχους αυτοτελείς τομείς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από την ημερομηνία κατάργησης του Ο.Π.Α.Δ .και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία και έσοδα τους.
 Οι ασφαλισμένοι του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. πλήρωναν επιπλέον εισφορά 1% για κάθε μέλος εξαιτίας του καλύτερου κανονισμού παροχών που διέθετε το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε σχέση με άλλα Ταμεία, χωρίς να επιχορηγείται ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Με την αριθμ.: Φ.90380/7605/931/30-1-2012, (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 96/31-1-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας η επιπλέον εισφορά 1% για κάθε μέλος που  συνέχισαν να πληρώνουν  οι ασφαλισμένοι Δημοτικοί και  Κοινοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι ουσιαστικά περιέρχεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά 100%, ενώ απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές υγείας σε είδος που απολαμβάνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίοι δεν καταβάλλουν επιπλέον ποσοστό όσα μέλη και αν ασφαλίσουν. Έτσι π.χ. ένας Δημοτικός Υπάλληλος με δύο τέκνα πληρώνει συνολικά ποσοστό 4,55% επί των αποδοχών του χωρίς καμιά επιπλέον παροχή υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ ο αντίστοιχος Δημόσιος Υπάλληλος πληρώνει  μόνο 2,55%.

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τα παραπάνω και για λόγους ευνομίας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών από την Πολιτεία, προτείνουμε να συμπεριληφθεί σε σχετικό νομοσχέδιο η παρακάτω ρύθμιση:
«Για τους ασφαλισμένους του συσταθέντος στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Τομέα  Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καταργείται η παρ.4 του άρθρου 4 του Β.Δ. 18/ΦΕΚ 53/ Α΄/22-2-1950».

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α
         Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας  

Θέμης Μπαλασόπουλος                 Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου