Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Δημόσια πρόσκληση απόσπασης Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Ζακύνθου

Απόσπαση Υπαλλήλων Δημοτικής ΑστυνομίαςΟ Δήμος Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ζακύνθου , προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01-05-2013 έως 31-10-2013 .


Η απόσπαση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου οργάνου του Δήμου της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου της απόσπασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια, και ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Οι αποδοχές του υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του, βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση. Ο Δήμος Ζακύνθου θα προσφέρει επίσης την διαμονή και την σίτιση τον παραπάνω υπάλληλων για το χρονικό αυτό διάστημα .

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28-02-2013, ημέρα Πέμπτη

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Ζακύνθου, Δημαρχείο Πλατειά Σολωμού Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος ), επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στυλιανός Σ. Μποζίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου