Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Σύσταση ομάδας εργασίας αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Αθηναίων

Αθήνα 22/2/2013
Aρ. Πρωτ: 42496

Θέμα: Σύσταση ομάδας εργασίας αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 58/25-1-2012 τ. Β΄).
3. Το αριθ. 408/7-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Δήμο Αθηναίων αναφορικά με τη διαδικασίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου Αθηναίων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη σύσταση ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Αθηναίων αποτελούμενη από τους:
 • ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων, Συντονιστής.
 • ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης.
 • ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών.
 • ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών ΦΑΝΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊσταμένη Δ/νσης Κτηριακών Έργων
 • ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • ΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης.
 • ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας.
 • ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, προϊστάμενος τμήματος Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού.
 • ΑΡΜΑΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προϊστάμενος τμήματος ΜονίμουΠροσωπικού.

Β) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκήσει η υπάλληλος της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου