Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Έγγραφο ΓΛΚ για τη μη δημοσίευση σε ΦΕΚ αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας

Απάντηση στο ερώτημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την υποχρέωση ή μη δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων των Δημάρχων για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας δίνεται με το υπ’ αριθ.πρωτ. 2/36608 /0022/24.12.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο ουσιαστικά υιοθετείται η αρχική θέση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης περί μη δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, οι αποφάσεις που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού θα εξακολουθήσουν να δημοσιεύονται με την τοιχοκόλλησή τους σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 284 του ν.3463/2006 και το άρθρο 8 του ν.3469/2006 και στη συνέχεια να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια». Το έγγραφο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ:Β’

Αθήνα,24/12/2012
Αρ.Πρωτ. 2/36608 /0022

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες ».

ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθμ.2776/30-4-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο του αριθμ. 778/22-2-2012 εγγράφουτης Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για ενημέρωση και εφαρμογή. Από τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω,οι αποφάσεις που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού θα εξακολουθήσουν να δημοσιεύονται με την τοιχοκόλλησή τους σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 284 του ν.3463/2006 και το άρθρο 8 του ν.3469/2006 και στη συνέχεια να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
Παύλος Ξένος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου