Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 για την απαγόρευση καπνίσματος

Αθήνα 11/2/2013
Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 18283


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν. 3868/2010 για το κάπνισμα»

Σχετ.: 1. Η Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού (W.H.O. Framework Convention onTobaccoControl-F.C.T.C.). (ΦΕΚ298, τ. A76-12-2005)
2.ToΝόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.A /23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ
3.Το Νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129 A /3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
4.Το Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
5.Το Ν. 3986(ΦΕΚ152/τΑ/1-7-2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, άρθρο 45.
6.Την ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/ Τ.Β725-08-2010 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ129Α73.8.2010).
7.Η με αρ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 93828 (ΦΕΚ2026/τ.β.12-9-2011) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκεδάσεως με μουσική άνω των 300 τμ».

Η Σύμβαση - Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού αποτελεί την πρώτη συνθήκη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η οποία, αναπτύχθηκε ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση της επιδημίας του καπνού. Η χώρα μας επικύρωσε τη Σύμβαση -Πλαίσιο για τον καπνό στις 8/11/2005 με σαφείς υποχρεώσεις για την εφαρμογή της.

Η εν λόγω σύμβαση υιοθετήθηκε με τον Ν. Ν.3420, (Φ.Ε.Κ. 298/τ.α.76-12/2005). Σύμφωνα με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νόμου τα συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη έχει αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η έκθεση σε καπνό προκαλεί θάνατο, ασθένειες και αναπηρία. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει σε τομείς υπάρχουσας εθνικής δικαιοδοσίας που καθορίζει το εθνικό δίκαιο και θα προωθήσει ενεργά σε άλλα επίπεδα δικαιοδοσίας την υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών νομοθετικών, εκτελεστικών, διοικητικών και άλλων μέτρων τα οποία θα προβλέπουν την προστασία από την έκθεση σε καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, στους εσωτερικούς χώρους και αν είναι απαραίτητο, σε άλλους δημόσιους χώρους. Σε εφαρμογή των Άρθρων 8 της Σύμβασης Πλαίσιο εκδόθηκε ο Νόμος Ν. 3868/ 03.08.10, περί πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους Στο Νόμο 3868/03.08.2010 και ειδικότερα στο Κεφ. Ζ', Άρθ. 17 αυτού, περιλαμβάνονται μέτρα ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος από 1ης/9/2010 στους δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εστίασης, για την ολοκληρωμένη προστασία της δημόσιας υγείας, αίροντας όλες τις εξαιρέσεις του προηγούμενου αντικαπνιστικού νόμου. Κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 3868/2010 εκδόθηκαν οι με αριθ. 104720/ 25.08.10 Κοινή Υπουργική Απόφαση - Κ.Υ.Α., περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010» και η με αρ. πρωτ. Υ1.Γ.Π./ οικ. 93828 /12-9-2011 -Κ.Υ.Α περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ. (σχετ. 5 & 6).

Παρόλο αυτά όμως, η Ελλάδα παραμένει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία οι πολίτες της εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, αφού σύμφωνα, με στοιχεία του τελευταίου ευρωβαρομέτρου το ποσοστό έκθεσης σε καπνό στους χώρους εστίασης και στα κέντρα διασκέδασης ανέρχεται στο 71%. Αυτό αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον το ποσοστό έκθεσης έχει αυξηθεί κατά 13 % από το 2009. Ακόμα και σύμφωνα με την ίδια μελέτη το ποσοστό των Ελλήνων που δεν εκτίθενται σε καπνό στον χώρο εργασίας τους είναι 42% και αποτελεί από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας από τους έλεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί εως σήμερα δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για όλα τα παραπάνω και κατόπιν πολλών καταγγελιών που δέχεται το Υπουργείο Υγείας από πολίτες καθώς και σε εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να σας επισημάνουμε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στα υγειονομικά καταστήματα καθώς και σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις

Για το σκοπό αυτό η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας κάθε Περιφερειακής. Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εκπονήσει αναλυτικό σχέδιο ελέγχων με σαφή χρονοδιαγράμματα, στόχους, δράσεις κ.λ.π., ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών (Δ/νσεις Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων, Λιμενικό Σώμα, Δημοτική Αστυνομία, EOT & ΣΕΠΕ).

Το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα στη Δ/νση Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας. Συντονιστής και εποπτεύων όλου του σχεδίου θα είναι ο Γεν. Δ/ν της Δημόσιας Υγείας της κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Γενικού Διευθυντού παρακαλούνται οι κ.κ. Περιφερειάρχες όπως ορίσουν υπεύθυνο (υγειονομικό υπάλληλο αρμόδιο για την εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου)

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του σχεδίου των ελέγχων θα πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νση Εξαρτήσεων ανά τρίμηνο.

Κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να σας επισημάνουμε ότι πρέπει να αποστέλλετε και τα αναλυτικά στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους καπνού καθώς και τη λίστα με τα επιβεβλημένα πρόστιμα που έχετε επιβάλει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπούς χώρους.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Διοικητές, Δ/.ντές Δημοτικής Αστυνομίας παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υπαλλήλους του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου