Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Η εγκύκλιος με την οποία παρατείνεται έως τις 30/9 η εθελοντική κινητικότητα – Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει

Το υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιο (αρ. 50) δίνει νέα χρονική ̟περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος Εθελοντικής Κινητικότητας, µε την υ̟ποβολή αιτήσεων συµµετοχής των εργαζοµένων να δύναται να ̟πραγματοποιηθεί α̟πό τη λήξη της ̟προηγούµενης ηµεροµηνίας (ήτοι την 29η-8-2014) έως και την 30-9-2014. Στην σχετική εγκύκλιο που υπογράφουν όλα τα μέλη του πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ (ο υπουργός Αργ. Ντινόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος) παρέχονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία και ζητείται η βέλτιστη δυνατή συνεργασία των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η παράταση δίνεται προκειμένου οι νέες δημοτικές και περιφερειακές διοικήσεις να έχουν τα χρονικά περιθώρια για να εκτιμήσουν τις ανάγκες των φορέων που μόλις ανέλαβαν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή όχι των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, το ενδιαφέρον από πλευράς υπαλλήλων για το πρόγραμμα παραμένει μεγάλο. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα της χρονικής περιόδου, η οποία, μεταξύ άλλων, συμπίπτει με την αλλαγή των τοπικών διοικήσεων, εμπόδισε κατά πολλούς την υλοποίηση μεγάλου μέρους των μετατάξεων.

Στην εγκύκλιο επισηµαίνεται ε̟πίσης, ότι οι μετατάξεις αναστέλλονται για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός α̟πό την έναρξη ισχύος της τροπολογίας, δηλαδή από την ψήφισή της (5-9-2014).

Παράλληλα, με την εγκύκλιο ρυθμίζονται προβλήματα που είχαν προκύψει όπως:

-Υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν υ̟οβάλλει αίτηση για την υ̟αγωγή τους στο Πρόγραµµα της Εθελοντικής Κινητικότητας κατά την προηγούµενη εφαρµογή του Προγράµµατος και η αίτησή τους α̟ορρίφθηκε, δύνανται να επανυποβάλλουν εκ νέου αίτηση, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν.

-Αιτήσεις υπαλλήλων, ̟ου είχαν υ̟οβληθεί κατά την προηγούµενη εφαρµογή του Προγράµµατος και δεν εξετάστηκαν, δύνανται να επανεξεταστούν, χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή τους

-Για την εφαρµογή της διαδικασίας, κατά το προηγούµενο διάστηµα της κινητικότητας (15-7-2014 έως 29-8-2014) δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων για την παροχή σύµφωνης γνώµης των απερχόµενων αιρετών των φορέων ̟ροέλευσης α̟ό τους νέους αιρετούς, λόγω του ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υ̟ήρχε η κατά νόµο αρµοδιότητα του αιρετού για παροχή αυτής.

Τέλος, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η µόνη µεταβολή είναι ότι:

-Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υ̟παλλήλων υ̟ποβάλλονται έως και την 30η Σε̟τεµβρίου 2014.

-Το αρµόδιο για το διορισµό όργανο του φορέα υ̟οδοχής µ̟ορεί να εκδώσει την απόφαση για τα µετάταξη, από την ε̟ποµένη µέρα υποβολής της αίτησης και µέχρι την 3-10-2014.

Σαφή αριθμητικά στοιχεία όσων εργαζομένων έχουν ενταχθεί στην εθελοντική κινητικότητα δεν έχουν συλλεγεί ακόμη από το ΥΠΕΣ. Ουσιαστικά, η προηγούμενη παράταση έληξε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη, αρχική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, 980 υπάλληλοι επέλεξαν τη μετακίνησή τους. Τον Ιούλιο, το υπουργείο όρισε τη δεύτερη παράταση με στόχο τη συμπλήρωση των περίπου 2.000 μετατάξεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 3.000, κάτι όμως που δεν έγινε.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου