Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Εκτενής ανακοίνωση Ο.Σ.Υ.Ε. για τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για τους μεταταχθέντες δημοτικούς αστυνομικούς στα Κ.Κ.

Κορυδαλλός, 25 Σεπτέμβρη 2014
Αριθ. Πρωτ. 247

Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία - Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση νια ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς και ασφάλιση ΜΤΠΥ των π. Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης

Κύριε Πρόεδρε,

Ύστερα από ερωτήματα πολλών πρωτοβάθμιων σωματείων μας, αλλά και νέων συναδέλφων της πρώην δημοτικής αστυνομίας σχετικά με το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς και την ασφάλισή τους στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) παρακαλούμε να τους ενημερώσετε για τα κάτωθι:


  1. Το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού μας συμβούλου για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που διέπει το φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής.
  2. Την υπ' αριθμ. 106822/0092/5-9-2014 απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε προγενέστερο ερώτημα του Τμήματος Μισθοδοσίας του Υπουργείου μας.
  3. Την υπ' αριθμ. 58996/30-7-2014 απάντηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σε ερώτημα πάλι που είχε κάνει το τμήμα μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από τα προαναφερθέντα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΜΤΠΥ διαφαίνεται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων, τουλάχιστον ως προς την επιλογή του ασφαλιστικού φορέα.

Θεωρούμε άδικο το γεγονός ότι οι συνάδελφοι που έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα υποχρεωτικά κατατάχθηκαν στον νέο ασφαλιστικό, χωρίς να το επιλέξουν οι ίδιοι, όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος. Επιπλέον, είναι πρακτικά αδύνατο ένας π. δημοτικός αστυνομικός ηλικίας π.χ 50 χρονών να μπορέσει να πάρει μέρισμα από το ΜΤΠΥ, καθώς εκ του νόμου δεν μπορεί να συμπληρώσει τα χρονικά όρια για να λάβει μέρισμα.

Παρά το «φιάσκο» της κινητικότητας και της απορρόφησης των π. Δημοτικών Αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης και παρά την ασυνεννοησία που υπάρχει, η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να προσπαθεί για την όσο πιο ομαλή ένταξη των νέων συναδέλφων στις φυλακές και σε κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Σας επισυνάπτουμε τα παραπάνω έγγραφα.

Για το Δ.Σ.
Ενημερωτικό Σημείωμα

Γενικά Ερωτήματα σχετικά με μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες υπαλλήλους της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας στα καταστήματα κράτησης.

Κατόπιν ερωτημάτων των ανωτέρω υπαλλήλων αναφέρουμε συνοπτικά τα κάτωθι:

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265/5.12.2006), ορίζει:

«2α. Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωση τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.

β. Η ασφαλιστική-συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξης του ή μεταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα.

γ Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά.»

Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 α/22-8-2011) ορίζει :

«11. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006 (Α' 265) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για: i. τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που μετατάσσονται, μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους, ii. τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή των Ν. Π.Δ.Δ. των Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού που εντάσσονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι την ένταξή τους.»

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουν δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται. Θα πρέπει δε, εντός τριών μηνών από την μετάταξη ή μεταφορά τους, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται σχετική ανέκκλητη δήλωση τους.

Θα πρέπει οι μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας να έχουν υπόψη τους ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε' της περίπτωσης 'β της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του πδ 169/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Β2, περ. 'ζ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 ορίζεται:

«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.».

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πως έχουν διατηρηθεί τα τρία πλασματικά χρόνια για το φυλακτικό προσωπικό και επίσης τα συνολικά χρόνια που μπορούν να αναγνωρισθούν είναι πλέον 7.

Δηλαδή όσοι από τους μεταταχθέντες ή μεταφερθέντες υπαλλήλους υπηρετούν ως φυλακτικό προσωπικό αν δεν κάνουν δήλωση διατήρησης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος της θέσης από την οποία προέρχονται, θα υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς.

Ως προς τα επικουρικά ταμεία, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αναμένεται ενοποίησή τους, συνεπώς, διαφορά για τους νέους ασφαλισμένους δεν φαίνεται να υφίσταται. Για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, δηλαδή αναμένουν να συνταξιοδοτηθούν εντός 5ετίας, η επιλογή διατήρησης του προηγούμενου καθεστώτος φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να τους ωφελεί.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση με τα επισυναπτόμενα έγγραφα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου