Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών για την υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) κατά τις μετατάξεις μέσω ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ μας ενημέρωσε για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για την μη περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) για μετατάξεις που γίνονται στο πλαίσιο της ενδοδημοτικής κινητικότητας επειδή η διαφορά αυτή δεν συναρτάται με την κατοχή θέσης, αλλά με τη υπερβάλλουσα διαφορά στις αποδοχές κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

Το έγγραφο έχει ως εξής:

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 36871


ΘΕΜΑ: Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς.

Μετά τη διενέργεια μετατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρουσιάστηκε ζήτημα στον υπολογισμό των αποδοχών των υπαλλήλων στις νέες υπηρεσίες, καθώς στις αποδοχές τους στο νέο φορέα δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται η προσωπική διαφορά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 και του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010.

Αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει, σας γνωρίζουμε ότι η διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν συναρτάται με την κατοχή θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξης τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου (ν. 4024/2011), άποψη που διατυπώνεται στην αριθμ. 211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς και τα νπδδ αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλιο: Το σκεπτικό είναι το ίδιο και στην περίπτωση μετάταξης/μεταφοράς θέσης μέσω της κινητικότητας και ελπίζουμε η απόφαση να να τύχει γενικής εφαρμογής και να μην αμφισβητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου