Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ σε σχέση με την Ανακοίνωση 15/2014 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Εκδόθηκε σήμερα η αναμενόμενη εγκύκλιος για την Ανακοίνωση 15/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293 /οικ.23498/ 26.9.2014 και ΑΔΑ: ΩΠΓΘΧ-5ΨΕ. Η εγκύκλιος φέρει τίτλο «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και όσοι έχουν προσωρινά τοποθετηθεί με πράξη προσωρινής τοποθέτησης. 

Παρακάτω όμως επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.48 του ν.4262/2014, υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης/μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια κάθε Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων». Είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει νόημα να υποβάλεις αίτηση στη νέα Ανακοίνωση, εφόσον είσαι επιτυχών στην προηγούμενη.

Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο διορισμός του υπαλλήλου έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν απαιτείτο η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ και ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ως προσόν διορισμού, η σχετική προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης τεκμαίρεται ότι πληρούται.

Τέλος για τη μοριοδότηση του ειδικού πρόσθετου κριτηρίου  της υπ’ αριθμ. οικ.34399/15.9.2014 (ΦΕΚ Β΄/2459/16.9.2014) ΚΥΑ επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου στη δημοτική αστυνομία (και δεν αφορά σε προγενέστερη  προϋπηρεσία εκτός δημοτικής αστυνομίας).

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ:
Κατεβάστε την Ανακοίνωση 15/2014:

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου