Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών: Κριτήριο εντοπιότητας - βεβαίωση μόνιμης κατοικίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
 
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
Α.Π.Φ.  118280/22514/12
 


 
 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ.Λεβαντή
Τηλέφωνο: 213 1361282
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένες ΔιοικήσειςΘΕΜΑ: Κριτήριο εντοπιότητας - βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 14324/8-8-2012 έγγραφό του ΑΣΕΠ

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωστοποιήθηκε ότι το κριτήριο εντοπιότητας, όπως αυτό ισχύει στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, σχετίζεται πλέον μόνο με την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου και αποσυνδέεται από την ιδιότητα του δημότη.

Κατόπιν αυτού, προκειμένου το εν λόγω κριτήριο να αποδεικνύεται, θα πρέπει στο εξής να χορηγείται από τους δήμους βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’) και όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρότυπο του οποίου είχε σταλεί στους δήμους με την υπ’ αριθμ. 44/24-9-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας «Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού Δημοτολογίου».

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο στους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, για την ενημέρωσή τους και για τις σχετικές τους ενέργειες.

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας (www.ypes.gr).

 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μ. Νίκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου