Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Διαδικασίες «εξπρές» για την επαναφορά των σχολικών φυλάκων στις παλιές τους θέσεις - Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ

Έγγραφο με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», σχετικά με την επαναφορά των σχολικών φυλάκων στις παλιές τους θέσεις, απέστειλε την Παρασκευή στους δήμους της Χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα μ’ αυτό, ζητείται από τους Δημάρχους να εκδώσουν άμεσα πράξη κατάταξης των σχολικών φυλάκων και να τη στείλουν, μαζί με τα στοιχεία των υπαλλήλων, στην Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου μέχρι τις 5 Ιουνίου.

Στόχος, αφενός να υπογραφούν γρήγορα οι διαπιστωτικές πράξεις από τον υπουργό για την επάνοδο των σχολικών φυλάκων στην υπηρεσία τους και αφετέρου να γίνει συγκεντρωτική καταγραφή ανά δήμο του προσωπικού που επανέρχεται στις παλιές θέσεις.

Επισημαίνεται ότι, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση επαναφοράς στους δήμους κατατάσσονται σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν όταν τέθηκαν σε “διαθεσιμότητα” ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Σύμφωνα με τον νόμο 4325/15, πρώην σχολικοί φύλακες που δεν έχουν μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορούσαν να επανέλθουν στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε “διαθεσιμότητα” ή πριν λήξει η υπαλληλική τους σχέση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη, εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση έως 21/5/2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούσε.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/


Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

Σε συνέχεια της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 εγκυκλίου της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας και ειδικότερα όσον αφορά στην επαναφορά των σχολικών φυλάκων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως γνωστό, την 11η Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου αυτού, ε̟πανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 τουν.4172/2013.

Σύμφωνα με την αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4325/15, το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις του κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη (άρθ. 14 ̟αρ.2 ν.4325/15), εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως 21/5/2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούσε.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου Διοίκησης, σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Δήμαρχοι θα πρέπει να προβούν στην έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 αρ. 2 ν.4325/15 πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων, βάσει του συνημμένου υποδείγματος, στις θέσεις στις οποίες υπηρετούσαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά την ημερομηνία που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Ο οικείος Δήμος θα στείλει στην υπηρεσία μας τις πράξεις κατάταξης των σχολικών φυλάκων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται παρακάτω, προκειμένου η υπηρεσία μας να ̟προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού της αρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου