Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Κατρούγκαλου για την εφαρμογή των άρθρων 17 & 18 του ν. 4235/2015

Δημοσιεύθηκε νωρίτερα η αναμενόμενη εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ), η οποία δίνει οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 του νόμου (επανασύσταση κλάδων σχολικών φυλάκων, εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης, θέσεις των διοικητικών των ΑΕΙ, προσωπικού ασφαλιστικών ταμείων κλπ.). Δεν υπάρχουν οδηγίες για το άρθρο 19 και τους δημοτικούς αστυνομικούς, αλλά υπάρχει μνεία για την έκδοση ξεχωριστής εγκυκλίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πάντως ιδιαίτερη σημασία έχει η κάτωθι επισήμανση:
Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4325/2015 και στο οποίο δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς είτε στις θέσεις που κατείχε είτε σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα μέσω της Πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία θα εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου αυτού, μετά από 15 ημέρες από την δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς, το προσωπικό που θα επιστρέψει είτε στην παλαιά του θέση είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον μεταγενέστερα υποβάλει αίτηση και επιλεγεί σε θέση κινητικότητας, θα τοποθετηθεί οριστικά στην τελευταία.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ)

 Ακολουθεί η εγκύκλιος:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 Αθήνα,  13 Μαΐου 2015
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/   οικ.  14150

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 47 ).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 47) ο ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 47), με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα επαναφοράς προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4325/2015 και στο οποίο δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς είτε στις θέσεις που κατείχε είτε σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα μέσω της Πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία θα εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου αυτού, μετά από 15 ημέρες από την δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς, το προσωπικό που θα επιστρέψει είτε στην παλαιά του θέση είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον μεταγενέστερα υποβάλει αίτηση και  επιλεγεί σε θέση κινητικότητας, θα τοποθετηθεί οριστικά στην τελευταία.

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (βάσει του άρθρου 17 του ν.4325/2015)
Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις επαναφοράς προσωπικού:

1.      Υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης βάσει των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετατάσσονται/μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών αυτών πινάκων, με την επιφύλαξη ότι δεν είναι προσωπικό του άρθρου 19 του νόμου αυτού, ή προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (π.χ. ΠΕ Ιατροί, ΤΕ Αισθητικής, ΔΕ Ηλεκτρονικοί). Ειδικά το εν λόγω προσωπικό, εφόσον επιθυμεί μετακίνηση του σε άλλη θέση, θα πρέπει να συμμετέχει σε μεταγενέστερη διαδικασία κινητικότητας βάσει των γενικών διατάξεων και όχι αυτών του ν.4325/2015.

2.      Με εξαίρεση το ως άνω προσωπικό, για όλους τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, η διαθεσιμότητά τους παρατείνεται μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα στον οποίο μετατάσσονται/μεταφέρονται κατ’εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3.      Ειδικότερα, το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και το οποίο εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα, όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, βάσει οριστικών πινάκων, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, οι οποίες επανασυστήνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015,  στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ως άνω Υπουργείου, με κοινοποίηση στο φορέα στον οποίο υπηρετεί σήμερα συνεπεία της διαθεσιμότητας ή της εξαίρεσης από αυτή.  Η πράξη επαναφοράς του υπαλλήλου εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό και κοινοποιείται και στην υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί συνεπεία της διαθεσιμότητας ή της εξαίρεσης από αυτή,  προκειμένου να λάβει γνώση, αφού βέβαια, έχει προηγηθεί η σύσταση του κλάδου και των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18. Τόσο η πράξη σύστασης όσο και η πράξη επαναφοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.      Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επανέρχονται με πράξη του οικείου Υπουργού σε συνιστώμενες με αυτή προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015, που υποβάλεται στην αρμόδια για το προσωπικό του κλάδου τους Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, με παράλληλη κοινοποίηση στο φορέα που ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 19.

5.      Υπάλληλοι που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και οι υπάλληλοι που δεν υπέβαλαν αίτηση στις Ανακοινώσεις αυτές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται με πράξη του οικείου Υπουργού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εφόσον υποβάλουν αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015, στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που ανήκαν οργανικά. Ως εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης φορείς νοούνται και οι ΟΤΑ α βαθμού και οι Περιφέρειες. Με την ίδια πράξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 7 του νόμου, μπορεί να ορίζεται ότι προσωπικό ΙΔΑΧ που απασχολείτο με μειωμένο ωράριο θα τοποθετηθεί σε θέση  πλήρους απασχόλησης με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

Σημειώνεται ότι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε κλάδους, οι οποίοι καταργήθηκαν συνολικά,  επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάμενων κλάδων στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία που ανήκαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα.

Επισημαίνεται δε ότι η πράξη επαναφοράς εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό (δηλ. του φορέα που ανήκε οργανικά ο υπάλληλος πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή λυθεί η εργασιακή του σχέση), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση διακριτής διοικητικής πράξης για τη σύσταση θέσεων (βλ. υπόδειγμα του παραρτήματος (Ι) της παρούσας).


Β. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (βάσει του άρθρου 18 του ν.4325/2015)

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4325/2015 επανασυστήνονται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 11.5.2015:
α) οι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με το άρθρου 82 του ν.4172/2013, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό.
β) Οι κλάδοι και ειδικότητες, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων που καταργήθηκαν κατ’εφαρμογή του άρθρου 90 παρ.1 του ν.4172/2013.
γ) Η ειδικότητα και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν με το άρθρου 80 του ν.4172/2013
δ) Οι κλάδοι και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που καταργήθηκαν κατ’εφαρμογή του άρθρου 90 παρ.1 του ν.4172/2013. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε τελικούς πίνακες διάθεσης Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015,  στην αρμόδια για το προσωπικό του κλάδου τους Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, με παράλληλη κοινοποίηση στο φορέα που ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ότι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν σύμφωνα με τους πίνακες αυτούς.

2. Το προσωπικό που ανήκε στους ως άνω κλάδους και ειδικότητες, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λυθεί η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως και την 21 Μαΐου 2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

3. Για τους υπαλλήλους ειδικότητας πρώην Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί  βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης ως Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό κατηγορίας ΥΕ σε νοσοκομεία, με διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετατρέπονται οι θέσεις τους σε κατηγορία ΔΕ της ίδιας ειδικότητας και μεταφέρονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις.

Επισημαίνεται ότι για τη σύσταση των κλάδων και ειδικοτήτων εκδίδεται πράξη του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος (ΙΙ) της παρούσας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σύνολο του προσωπικού που επανέρχεται, κατατάσσεται στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή  καταγγέλθηκε η εργασιακή του σχέση.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με εξαίρεση τους υπαγόμενους στο άρθρο 19 του νόμου, για τους οποίους θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Σταδίου 27).

Για πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (Βασ.Σοφίας 15) και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα:
213 1313 201 κα Γεωργουλέα
213 1313 253 κα Ρείνου
213 1313 371 κα Χούμου
213 1313 374 κα Παπαματθαίου
213 1313 375 κ. Κλινάκης.

  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου