Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Η εγκύκλιος για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας - Αναλυτικές οδηγίες και υπόδειγμα διαπιστωτικής πράξης - Κατάληψη θέσης αναδρομικά από 11-5-2015

Εκδόθηκε σήμερα με καθυστέρηση η εγκύκλιος που αφορά στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Η εγκύκλιος διευκρινίζει κάποια σημεία που είχαν δημιουργήσει παρανόηση (και έθρεψαν φρούδες ελπίδες για τους συναδέλφους άλλων φορέων που επιθυμούν να επιστρέψουν), ενώ ξεκαθαρίζει λίγο και το τοπίο με τις προσωποπαγείς θέσεις στον Υπουργό Εσωτερικών, που, απ' όσο φαίνεται, θα δοθεί προτεραιότητα στον τομέα ευθύνης της αρμόδιας για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν οι υπάλληλοι νομό που επιθυμούν να τοποθετηθούν, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό για το Υπουργείο.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ465ΦΘΕ-ΣΟ3):

Εγκύκλιος για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας


Διευκρινίσεις για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας δίνει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης.

Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπεται από τον νόμο 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».


Με το άρθρο 19 του συγκεκριμένου νόμου καταργούνται οι 1542 θέσεις που συστάθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Εξαιρούνται όσοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν μεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.


Η εγκύκλιος αναφέρει ότι επιστρέφουν στη Δημοτική Αστυνομία:

  • Όσοι δεν θα αιτηθούν την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας
  • Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά, πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, εντός 10 ηµερών από τη δημοσίευση του ν. 4325/2015, στη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού του Δήµου στον οποίο ανήκαν οργανικά και όχι στο Δήμο όπου τυχόν ήταν αποσπασμένος.
Οι επαναπροσληφθέντες θεωρούνται μέλη του προσωπικού του Δήμου αναδρομικά από τις 11-5-2015 ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου µε τον ίδιο βαθµό και µμισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η µη επανασύσταση υπηρεσίας Δηµοτικής Αστυνοµίας. Σε αυτήν την περίπτωση, όσοι κατείχαν θέσεις δηµοτικών αστυνομικών κατατάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων Δήµων, µε βάση τα τυπικά τους προσόντα.
Αφού αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο νόμος προβλέπει και τη στελέχωση φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νοµικά πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γραφεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τις θέσεις αυτές θα στελεχώσουν:

  • όσοι δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε ανασυσταθείσες θέσεις της Δηµοτικής Αστυνομίας στους οικείους ∆ήµους
  • όσοι, από όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να καταλάβουν θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν επιλεγούν βάσει των προκαθορισθέντων κριτηρίων για την κατάληψη µίας εκ των 350 θέσεων στην περίπτωση που το πλήθος των σχετικών αιτήσεων υπερβαίνει τον ανωτέρω προβλεπόµενο αριθµό και
  • οι πρώην δηµοτικοί αστυνομικοί που είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη /μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόµου και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, και δεν επιλέγουν να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου